loader

Ammattieettisten ohjeiden tarkoitus

Musiikkiterapeuttien ammattieettiset ohjeet on laatinut Suomen musiikkiterapiayhdistyksen ammattikillan asettama ammattieettinen työryhmä jäsenistöä kuunnellen ja konsultoiden. Ohjeiden tarkoitus on taata, että musiikkiterapeutin työ on ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoista. Ohjeet ovat tukena musiikkiterapeuteille niitä tilanteita varten, joissa he joutuvat ottamaan kantaa ammattieettisiin kysymyksiin asiakastyössä, eri ammattiryhmien välisessä yhteistyössä sekä oman ammattikunnan sisällä. Toisaalta ohjeet suojaavat asiakkaita/ potilaita epätarkoituksenmukaisilta ja/tai vahingollisilta toimenpiteiltä.

Ammattieettisten ohjeiden perustana on ihmisen henkilökohtaisen loukkaamattomuuden ja koskemattomuuden kunnioittaminen, ihmisarvon vaaliminen. Ammattieettiset periaatteet ovat yleisen etiikan täsmennyksiä. Keskeiset periaatteet ovat: 1) yksilön oikeuksien ja arvon kunnioittaminen, 2) ammatillinen pätevyys, 3) vastuu ja 4) ammatillinen riippumattomuus.

Ohjeiden tulisi olla saatavilla jokaisen musiikkiterapeutin toimitilassa siten, että myös asiakkaiden sekä tarvittaessa muiden ammattiryhmien ja yhteistyötahojen on mahdollista tutustua niihin. Ohessa musiikkiterapeuttien ammattieettiset ohjeet pdf -tiedostoina.

* Ammattieettiset ohjeet pdf -tiedostona

Ammattieettinen toimikunta

Suomen musiikkiterapiayhdistyksen ammattilais- ja opiskelijajäsenten kokous (musiikkiterapiafoorumi) valitsee nelijäsenisen ammattieettisen toimikunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan kahden jäsenen ollessa vuosittain erovuorossa. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Ammattieettisen toimikunnan jäsen ei voi samanaikaisesti toimia Suomen musiikkiterapiayhdistyksen luottamustehtävässä tai toimihenkilönä. Toimikunnan jäseniksi ei voida valita myöskään musiikkiterapeuttien kouluttajia ja vastaavassa asemassa olevia henkilöitä.

Ammattieettisen toimikunnan kokoonkutsuja: Pekka Kela.

Toimikunnan sähköposti: ammattietiikka(at)musiikkiterapia.fi

Ammattieettisten kysymysten käsittely

Ammattieettisellä toimikunnalla ei ole oikeudellista tai hallinnollista valtaa, vaan toimikunnan työskentely perustuu mahdollisimman monipuoliseen ja avoimeen keskusteluun ammattieettisistä aiheista. Pohdinnan aiheet voivat liittyä kentältä nouseviin tarpeisiin tai toimikunnalle esitettyihin kysymyksiin.

Musiikkiterapeutin työhön, ammattieettisiin ohjeisiin tai niiden soveltamiseen ja toteuttamiseen liittyvän kysymyksen voi osoittaa toimikunnalle musiikkiterapeutti tai muu asianomainen tai asiasta kiinnostunut henkilö. Kysymys lähetetään postitse toimikunnan puheenjohtajalle lomakkeella, jonka voi tulostaa netistä (www. musiikkiterapia.net -> etiikka). Toimikunta ottaa asian käsittelyynsä viimeistään kuukauden kuluessa lomakkeen vastaanottamisesta. Tarvittaessa toimikunta konsultoi ammattikunnan ulkopuolisia asiantuntijoita ja pyytää heiltä kannanottoa. Toimikunta valmistelee sille osoitetut ammattieettiset kysymykset ja esittelee ne Suomen musiikkiterapiayhdistyksen kiltafoorumissa (ammattilais- ja opiskelijajäsenten kokouksessa) ilman henkilötietoja, jonka jälkeen kysymyksistä keskustellaan. Asian tultua käsitellyksi vastaus lähetetään kirjallisena kysymyksen esittäjälle. Kysymyksen esittäjän pyynnöstä toimikunta lähettää kysymyksen ja vastauksen tiedoksi myös muille asianosaisille.

*Ohessa lomake yhteydenottoa varten pdf tiedostona.

Seuraavassa ohjeet ensin pääkohtina ja sitten täsmentävin selvennyksin.

MUSIIKKITERAPEUTIN AMMATTIEETTISET OHJEET
(hyväksytty 23.10.2004, päivitetty 23.3.2007)

I

Musiikkiterapeutti edistää musiikkiterapeuttisin keinoin terveyttä, kuntoutumista ja tarjoaa laadukkaita musiikkiterapiapalveluja.

II

Musiikkiterapeutti kunnioittaa työssään ihmisyyttä ja puolustaa tasa-arvoa.

III

Musiikkiterapeutin työ perustuu ehdottomaan luottamukseen. Musiikkiterapeutti noudattaa lakia salassapitovelvollisuudesta.

IV

Musiikkiterapeutti tekee yhteistyötä kaikkien hoitoon/kuntoutukseen osallistuvien kanssa.

V

Musiikkiterapeutti on tehtäväänsä koulutettu ja sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään ammattipätevyyttään sekä huolehtimaan työssäjaksamisestaan.

VI

Musiikkiterapeutti vastaa itsenäisesti ja riippumattomasti omasta työstään.

VII

Musiikkiterapeutti tukee ja arvostaa kollegoitaan ja edustaa työssään vastuullisesti musiikkiterapeuttien ammattikuntaa.

I

Musiikkiterapeutti edistää musiikkiterapeuttisin keinoin terveyttä, kuntoutumista ja tarjoaa laadukkaita musiikkiterapiapalveluja. Musiikkiterapeutin työn ytimenä on asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin puolustaminen hoitamalla ja kuntouttamalla häntä musiikkiterapeuttisin keinoin.

II

Musiikkiterapeutti kunnioittaa työssään ihmisyyttä ja puolustaa tasa-arvoa. Musiikkiterapeutti puolustaa jokaisen ihmisen perusoikeuksia kunnioittaen yksilön oikeutta yksityiselämään ja itsemääräämiseen. Musiikkiterapeutti huolehtii siitä, ettei hänen osaamistaan käytetä yksilön loukkaamiseen, hyväksikäyttöön ja sortoon. Musiikkiterapeutti ottaa huomioon ne kulttuuriset ja yksilölliset erot, jotka ilmenevät asiakkaan toimintakyvyssä, ja liittyvät esim. sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen ja kansalliseen identiteettiin, ikään, uskontoon, kieleen ja yhteiskunnalliseen asemaan. Samalla hän on selvillä niistä rajoituksista, jotka liittyvät hänen omaan kulttuuriseen ja yksilölliseen taustaansa.

III

Musiikkiterapeutin työ perustuu ehdottomaan luottamukseen. Musiikkiterapeutti noudattaa lakia salassapitovelvollisuudesta. Musiikkiterapeutti pitää salassa asiakkaiden ja muiden asioista saamansa luottamukselliset tiedot. Niiltä osin kuin laki velvoittaa musiikkiterapeuttia antamaan tietoja, hän ilmoittaa asiakkaalle lakiin perustuvista salassapitovelvollisuuden rajoituksista. Musiikkiterapeutti kertoo asiakkaalle suunnitellusta terapiasta sekä keskustelee sen etenemisestä. Musiikkiterapeutti tekee molempia osapuolia sitovan terapiasopimuksen. Alaikäisen ollessa kyseessä, otetaan huoltajan suostumuksen hankkimisessa huomioon alaikäisen mielipide. Musiikkiterapeutti ymmärtää vastuunsa, joka hänellä on suhteessa asiakkaaseen ammatillisen suhteen muodollisesti päätyttyä. Musiikkiterapeutin työ perustuu asiakkaan vapaaehtoiseen suostumukseen, jonka tämä voi halutessaan peruuttaa. Silloinkin kun asiakas on tahdonvastaisessa hoidossa, hänen kanssaan pyritään yhteistyöhön hänen tahtoaan kunnioittaen.

IV

Musiikkiterapeutti tekee yhteistyötä kaikkien hoitoon/kuntoutukseen osallistuvien kanssa. Musiikkiterapeutti edistää omalta osaltaan yhteistyötä kaikkien hoitoon/kuntoutukseen osallistuvien tahojen kesken. Hän tekee yhteistyötä tavalla, joka on hänen asiakkaansa edun mukaista ja säilyttää terapiasuhteen luottamuksellisuuden. Musiikkiterapeutti kunnioittaa asiakkaiden ja muiden asianosaisten tietämystä, näkemystä ja kokemusta. Hän arvostaa kollegoidensa ja muiden ammattiryhmien erityisosaamista ja vastuuta. Musiikkiterapeutti antaa ymmärrettävässä muodossa asianmukaisen selvityksen terapian
päämääristä, toimintatavoista sekä seurannasta tavalla, jota sekä asiakas että sidosryhmät ymmärtävät.

V

Musiikkiterapeutti on tehtäväänsä koulutettu ja hän sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään ammattipätevyyttään sekä huolehtimaan työssäjaksamisestaan. Musiikkiterapeutti pyrkii kehittämään ammattipätevyyttään ja säilyttämään sen korkealla tasolla sekä tiedostamaan ammatilliset ja henkilökohtaiset vahvuutensa ja heikkoutensa pystyäkseen arvioimaan realistisesti pätevyytensä ottaessaan hoitaakseen työtehtäviä. Musiikkiterapeutti ottaa vastaan vain sellaisia työtehtäviä, tarjoaa sellaisia palveluja ja käyttää sellaisia menetelmiä, joihin hän on pätevä koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella. Musiikkiterapeutin työskentelyn perustana on ammattitieto ja työssä hankittu kokemus, ja hän kehittää ammattitaitoaan hankkimalla uutta tieteellistä ja ammatillista tietoa. Hänen työvälineinään ovat myös oma persoona ja terapeuttinen intuitio. Tältä pohjalta hän soveltaa kussakin tilanteessa tarkoituksenmukaisia menetelmiä hoidon/kuntoutuksen edistämiseksi. Musiikkiterapeutti etsii ammatillista apua ja tukea vaikeissa tilanteissa sekä käyttää säännöllisesti työnohjausta.

VI

Musiikkiterapeutti vastaa itsenäisesti ja riippumattomasti omasta työstään. Musiikkiterapeutti on ammatillisesti riippumaton terapiatyössä, tutkimuksessa, opetuksessa sekä musiikkiterapian soveltamisessa. Hän on totuudellinen ja kohtelee kunnioittavasti muita asianosaisia tehden selväksi oman roolinsa ja työnkuvansa.  Musiikkiterapeutti informoi asiakasta etukäteen asiakassuhteen taloudellisista ehdoista. Hän arvioi kriittisesti tarpeitaan, asenteitaan, arvojaan ja omaa rooliansa asiakassuhteessa. Hän ei käytä riippuvuus- ja luottamussuhteessa hyväkseen valtaansa ja asemaansa. Hän välttää epäammatillista ja yksityistä suhdetta asiakkaan kanssa. Musiikkiterapeutti tiedostaa, miten intimiteetti ja seksuaalisuus voivat suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa musiikkiterapeutin ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Musiikkiterapeutti välttää asiakassuhteen muuttumista yksityisluontoiseksi tai seksuaaliseksi. Terapeutin ja asiakkaan kesken ei saa olla sukupuolista kanssakäymistä.

VII

Musiikkiterapeutti tukee ja arvostaa kollegoitaan ja edustaa työssään vastuullisesti musiikkiterapeuttien ammattikuntaa. Musiikkiterapeutti on tietoinen siitä ammatillisesta ja tieteellisestä vastuusta, joka hänellä on asiakkaistaan, sekä siitä organisaatiosta ja yhteiskunnasta, jossa hän elää ja työskentelee. Musiikkiterapeutti antaa asianmukaista tietoa edellytyksistään, työkokemuksestaan, pätevyydestään ja sitoutumisestaan ammattiinsa ja käyttää vain sellaisia ammattinimikkeitä, joihin koulutus ja työtehtävät oikeuttavat. Musiikkiterapeutti pyrkii asiallisuuteen ja tarkkuuteen antaessaan lausuntoja musiikkiterapeuttina. Hän antaa tietoa musiikkiterapiasta ja musiikkiterapeuttien ammattikunnasta siten, ettei synny väärinkäsityksiä, ja ettei hän vahingoita musiikkiterapiaa eikä omaa ammattikuntaansa. Musiikkiterapeutti tiedostaa ammattieettisten ongelmien olemassaolon ja selvittää niitä neuvotellen kollegoiden, toimeksiantajien sekä ammattikillan jäsenistön ja ammattieettisen toimikunnan kanssa. Muita osapuolia hän informoi siitä, millaisia mahdollisuuksia ja rajoja ammattieettiset periaatteet toiminnalle antavat.