loader

Sana "SUMUKE" on lyhenne sanoista suomalaisen musiikkiterapiakoulutuksen kehittämistyöryhmä. Se on maamme ammatillisten musiikkiterapiakoulutusten muodostama yhteistyötelin, jonka tarkoituksena on luoda yhteisiä koulutuksellisia kriteerejä, kehittää suomalaista musiikkiterapiakoulutusta, neuvotella koulutus- ja pätevyyskysymyksistä yhteiskuntaan päin, tehdä koulutusten välistä yhteistyötä mm. kansainvälisiä vierailuja koskien jne.

SUMUKE-koulutukset ja organisaatio

Suurin osa ammatillista musiikkiterapiakoulutusta Suomessa tarjoavista koulutuksista on sitoutunut SUMUKE-toimintaan. Seuraavassa lista näistä koulutuksista: 

 • Eino-Roiha Instituutti: laaja-alainen koulutus Jyväskylässä ja Tampereella. 
 • Jyväskylän yliopisto. Musiikkiterapian maisteriohjelma.
 • Sibelius-Akatemia: Sibelius-Akatemia ei toistaiseksi ole aloittamassa uusia ammatillisia koulutuksia missään toimipaikassaan. Yleisopintoja kylläkin (vrt. musiikkiterapian perusopinnot yliopistojärjestelmässä).

SUMUKE-organisaation muodostavat ensisijaisesti koulutusten johtajat ja vastuuhenkilöt sekä Suomen musiikkiterapiayhdistyksen hallituksen keskuudestaan valitsema ns. vaihtuva jäsen. Tämän lisäksi, riippuen kulloinkin käsiteltävästä asiasta, työryhmä voi kutsua kokouksiin ammattialan eri asiantuntijoita.

Keskeinen toiminta vuodesta 1998

Toimintansa aikana työryhmä on sopinut keskeiset periaatteet/vaatimukset ammattitutkintojen sisällöistä ja laajuuksista sekä koulutusten keskinäisistä korvaavuusperiaatteista. Tämän pitkän ja vaativan prosessin taustalla on osaltaan musiikkiterapeutin ammattinimike-kysymys. Saavuttaakseen entistä itsenäisemmän ja oikeudellisesti turvatumman aseman, olisi musiikkiterapeuttien saatava ammattinimikkeensä joko sellaisenaan yhteiskunnan tunnustamien ammattinimikkeiden joukkoon tai liittyä virallisesti jonkin muun esimerkiksi psykoterapia -ammattinimikkeen yhteyteen. Tähän asti musiikkiterapeutit ovat tehneet työtään erilaisiin erityissopimuksiin perustuen, joka pitkällä tähtäimellä hankaloittaa sekä  työn tekemistä (mm. verotuksellisesti eriarvoinen kohtelu) että vaikeuttaa myös työllistymistä.

Työryhmä on myös sopinut yhteisistä periaatteista ammattitutkintoon keskeisesti kuuluvalle ryhmäprosessille. 

Vuosina 2003 ja 2004 Sumuketta työllistivät mm. erilaiset neuvottelut musiikkiterapian ja psykoterapian suhteeseen liittyen sekä osallistuminen sosiaali- ja terveysministeriön asettaman psykoterapiatoimikunnan järjestämiin kuulemistilaisuuksiin. Sumukkeesta on muodostunut myös elin, joka pyynnöstä kirjoittaa lausuntoja erilaisiin alan pätevyyskysymyksiin liittyen. Uusimpana  päänvaivana ryhmällä on musiikkiterapeutin tutkintonimike, joka kytkeytyy läheisesti myös edellä mainittuun ammattinimike -asiaan. Uudistusta kaipaavat myös valtakunnalliset johdanto-, perus- ja aineopintokokonaisuudet, jotka ovatkin parhaillaan työn alla. 

Vuonna 2005 Sumuketta työllisti erityisesti tutkinnonuudistus. Vuoden loppuun mennessä valmiiksi saatiin koko tutkinto uuteen järjestelmään sisältäen perus-, aine- ja maisteriopinnot sekä kliiniset opinnot. Tutkinnonuudistuksen yhteydessä koko musiikkiterapiakoulutuksen sisältöjä kehitettiin ja uudistettiin. Kuten ennenkin, mittapuuna käytettiin sekä psykoterapia-alan että musiikkiterapian kansainvälisiä kriteeristöjä.  

MUSIIKKITERAPIAKOULUTUS SUOMESSA

Koulutusorganisaatio

Ammattikunnan yhteisesti sopimat kriteerit täyttävää  musiikkiterapiakoulutusta tarjoavat Suomessa kaaviossa esitetyt koulutukset. Koulutukset jakautuvat kolmeen tasoon, jotka ovat ei-ammatillinen (alalle orientoiva koulutus), musiikkiterapian ammattiin johtava koulutus ja ammatillisen koulutuksen jälkeinen erikoistumis- ja tutkijakoulutus.

Yllä mainittujen koulutusten lisäksi Suomessa järjestetään toiminnallisen musiikkiterapian koulutusta (Pietarsaaren konservatorio). Kyseinen koulutus ei ole kuitenkaan toistaiseksi muokannut koulutustaan ammattikunnan yhteisesti sopimien kriteerien mukaiseksi.

Ammattikoulutusten historia ja valmistuvien  määrä vuositasolla

Musiikkiterapeutiksi pätevöittäviä kursseja järjestettiin Suomessa jo 1970-luvun puolella, mutta järjestelmällisen ammatillisen koulutuksen alku sijoittuu 1980-luvun alkupuolelle, jolloin sekä Sibelius-Akatemia että Jyväskylän yliopisto (1984) aloittivat kolmivuotiset koulutusohjelmansa. Koulutusvoluumi lisääntyi merkitsevästi vuonna 1990-luvulla, jolloin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (1994) ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (1997) aloittivat musiikkiterapian ammatillisen koulutuksen.

Taulukossa 1 on esitetty eri tavoin laskettuja arvioita valmistuneiden/valmistuvien musiikkiterapeuttien määrästä ajalla 1984-2003. Pienet kokonaisvalmistumismäärät vuositasolla selittyvät sillä, että yksikään koulutuksista ei ota opiskelijoita sisään joka vuosi vaan vievät aloittamansa koulutuksen loppuun ennen uusien opiskelijoiden sisäänottoa. 

Taulukko 1. Ammattiin valmistuneiden musiikkiterapeuttien määrä vuosina 1984-2003. Laskelma on tehty aloituspaikkojen ja -vuosien perusteella, joten opintonsa kesken lopettaneiden osuuksia ei ole huomioitu. 

vuosittain keskiarvo yhteensä
1984-1989  10 60
1990-1995 30 150
1996-2003 46,6 233
1984-2003 28,9 443

Taulukosta 1 käy ilmi, että koulututettujen musiikkiterapeuttien määrä on ollut voimakkassa kasvussa 1990-luvulta eteenpäin. Vuosina 2002-2003 valmistui arviolta 70-80 musiikkiterapeuttia. Kun lukuun lisätään ulkomailla opiskelleiden ja vanhamuotoisissa koulutuksissa opiskelleiden määrät, koulutettujen musiikkiterapeuttien kokonaismäärä lienee jonkin verran yli 500.

MUSIIKKIPSYKOTERAPIAN KEINOIN TOTEUTETTAVAN RYHMÄPROSESSIN LÄHTÖKOHTIA

Tavoiteet

Ryhmäprosessi tarjoaa musiikkiterapian opiskelijalle omakohtaisen kokemuksen musiikkiterapian keinoin toteutettavasta ryhmäterapiaprosessista. Sen tavoite on kehittää opiskelijan itsetuntemusta ja henkilökohtaisia työskentelyedellytyksiä. Prosessin aikana opiskelija tutustuu kokemuksellisesti ryhmäilmiöihin ja oppii tunnistamaan itselleen tyypillisiä reaktiotapoja sosiaalisissa ja musiikillisissa vuorovaikutustilanteissa. Ryhmäprosessin tavoitteena on lisäksi antaa opiskelijalle edellytykset toimia ammatissaan oma mielenterveytensä ja työkykynsä säilyttäen sekä asiakkaan parhaaksi. Ryhmäprosessilla on tärkeä merkitys musiikkiterapeutin ammatillisen identiteetin kehittymisessä sekä osana pätevien ja osaavien ammattilaisten koulutusta.

Ryhmäprosessin ja muiden prosessiluonteisten opintojaksojen välinen suhde
Ryhmäprosessin ja muiden ammattiaineiden (esim. työnopetus ja -ohjaus) luonteet ovat merkitykseltään erilaiset. Ryhmäprosessissa tuetaan opiskelijan yksilöllisten edellytysten mukaista, henkilökohtaista kasvua terapialle tyypillisin sisältö- ja tavoiteasetteluin, kun taas muissa prosessiluonteisissa ammattiaineissa painotetaan ammatillisen pätevyyden ja osaamisen kehittämistä ilman yksilö- tai ryhmäterapian tunnusmerkkejä.

Musiikin rooli

Ryhmäprosessi toteutetaan musiikkiterapiana. Prosessin tavoitteena on, että opiskelija syventää suhdettaan musiikkiin ja saa kokonaisvaltaisen ja elämyksellisen kokemuksen musiikista terapeuttisena välineenä.

Tuntimäärä, kokonaiskesto  ja frekvenssi

Laaja-alaisen, ammatillisen musiikkiterapiakoulutuksen ryhmäprosessin läsnäoloa edellyttävien istuntojen vähimmäismäärä on 200 terapiatuntia (x45’). Kokonaisprosessin tulee kestää vähintään kolme lukuvuotta. Prosessinomaisuuden turvaamiseksi istuntojen välin tulisi olla mahdollisimman säännöllinen eikä mielellään ylittää kahta viikkoa lukukausien aikana.

Ryhmäterapeutilta edellytettävät kriteerit

Pätevyys ja sitoutuminen

Ryhmäterapeutilla on oltava musiikkiterapeutin koulutus. Koulutuksen järjestäjä on vastuussa valitsemansa ryhmäterapeutin pätevyydestä.
Ryhmäterapeutti sitoutuu työskentelyyn prosessin loppuun saakka. Hänen tulee huomioida ammattieettiset näkökulmat työskentelyssään.

Ryhmäterapeutin riippumattomuus ja vaitiolovelvollisuus

Ryhmäterapeutin on oltava ohjaamaansa ryhmään nähden mahdollisimman riippumattomassa roolissa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi, että ryhmäterapeutti ei ole prosessin aikana mukana muussa koulutus- tai  opetustehtävässä siinä koulutuksessa, jonka ryhmäprosessin ohjaajana hän toimii.
Ryhmäterapeuttia ja ryhmään osallistuvia opiskelijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Ryhmässä tapahtuvia asioita käsitellään normaalioloissa vain ryhmätilanteissa ja terapeutin omassa työnohjauksessa, jota niin ikään sitoo vaitiolovelvollisuus. Erikoistilanteissa noudatetaan alla olevia ohjeita.

Työnohjaus

Ryhmäterapeutilla on oltava henkilökohtainen työnohjaus, jossa hän voi käsitellä ohjaamaansa ryhmään liittyviä asioita.

Yhteistyö

Ryhmäterapeutin on omalta osaltaan huolehdittava yhteistyökanavien luomisesta ja säilymisestä koulutuksen vastuukouluttajien kanssa mahdollisten erityistilanteiden varalta.

Koulutuksen velvollisuudet ryhmäprosessiin liittyen

Työskentelyrauha

Koulutuksen järjestäjän on taattava ryhmäterapeutille työskentelyrauha asiaan kuulumattomien häiriötekijöiden eliminoimiseksi. Suositeltavaa on, että terapiaryhmällä on  käytössään koko terapiaprosessin ajan sama tila asianmukaisine välineineen.

Laadun valvonta ja vastuu

Ryhmäterapeutin tulee nauttia koulutuksen järjestäjän taholta luottamusta koko ryhmäprosessin keston ajan, sillä viime kädessä koulutuksen järjestäjä on vastuussa koulutusprosessin kokonaisuudesta ja laadun valvonnasta. Erityistilanteissa, tarkan harkinnan, koulutusvastaavien keskinäisen neuvottelun ja eri osapuolien kuulemisen jälkeen, koulutuksen on kyettävä tilanteen niin vaatiessa myös käyttämään ulkopuolista konsulttia tai vaihtamaan ryhmäterapeutti, vaikka prosessi olisi kesken.
Koulutusohjelman johdolla ja muilla kouluttajilla tulee olla riittävä ymmärrys prosessityöskentelystä, sen erityispiirteistä ja terapiatyöhön liittyvistä ammattieettisistä kysymyksistä. Esimerkiksi mahdolliset vuotoyritykset opiskelijan/opiskelijoiden suunnalta on ohjattava aina ensisijaisesti takaisin prosessiin sekä ymmärrettävä tällaiset ilmiöt osana normaalia ryhmäprosessia eikä itsestään selvänä osoituksena sen toimimattomuudesta. Mikäli ryhmäprosessi on opiskelijalle  riittämätön terapiamuoto, esimerkiksi vakavampien mielenterveysongelmien ilmetessä, koulutuksen tulisi selvittää minkälaisia mahdollisuuksia opiskelijalla on  käytettävissään asianmukaiseen hoitoon pääsemiseksi.

Ryhmäterapeutin palkkio

Koulutuksen järjestäjän tulee huomioida ryhmäprosessin ohjauksen vastuullisuus ja vaativuus palkkioperusteita määritellessään. Koska ryhmäterapeutilla on velvollisuus osallistua työnohjaukseen, myös tämä tulee ottaa palkkioperusteissa huomioon.

Ryhmäprosessin suoritusehdot

Ryhmäprosessin suorittaminen

Opiskelijoille on tehtävä selväksi jo valintatilanteessa tai heti koulutuksen alkaessa ryhmäprosessiin liittyvät erityisperiaatteet esimerkiksi läsnäolovelvoitteisiin, korvaavuusperiaatteisiin ja erityistilanteisiin liittyen.
Ryhmäprosessissa  kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja keskinäinen, ryhmässä tapahtuva vuorovaikutus ovat prosessista saatavan hyödyn kannalta keskeisellä sijalla. Tästä syystä ryhmäprosessin suorittamiseen ei ole syytä kytkeä tenttikäytäntöä eikä itsereflektiopäiväkirjoja. Prosessityöskentelyyn liittyy kuitenkin jatkuva arviointi, joka on terapeutin vastuulla. Tässä arvioinnissa terapeutin on oltava valppaana huomatakseen ja ymmärtääkseen ryhmän ja sen yksittäisten  jäsenten tilaa kulloisessakin vaiheessa. Ongelmatapauksissa - mikäli terapeutti esim. epäilee ryhmän jäsenen sitoutumista tai kykyä jatkaa ryhmässä - terapeutin on puututtava asiaan ja keskusteltava opiskelijan kanssa ensin kahden kesken. Mikäli ongelma ei näin toimien ratkea, eikä opiskelijan ryhmässä jatkamiselle ole terapeutin näkemyksen mukaan riittävästi perusteita, asia on siirrettävä koulutusvastaavien ja terapeutin muodostaman tiimin käsittelyyn.

Ryhmäprosessista teoreettinen koulutusosuus

Koulutusrakenteeseen, varsinaisesta ryhmäprosessista irrallisena, tulee kuulua  ryhmäteorioita koskeva teoreettinen osuus. Se tulisi suorittaa ryhmäprosessin loppupuolella tai sen jälkeen, jolloin opiskelijalla on jo kokemuksellista ja omakohtaista tietoa ryhmäprosessiin liittyvistä ilmiöistä ja dynamiikasta. Suorituksessaan (tentti, oppimistehtävä tms.) opiskelijan tulisi osoittaa tenttikirjallisuudessa esitettyjen teoreettisten käsitteiden hallintaa ja kykyä soveltaa niitä kliiniseen käytäntöön.

Poissaolot

Ryhmäprosessi edellyttää ehdottomampaa läsnäoloa kuin useammat muut ammattiaineet. Kaikista poissaoloista tulee toimittaa kirjallinen selvitys tai lääkärintodistus ryhmäprosessin terapeutille. Mikäli opiskelija ei poissaolojen vuoksi saavuta Sumuke-koulutuksille asetetun 200 terapiatunnin vähimmäismäärää koulutuksen aikana, tulee hänen omalla kustannuksellaan hankkia korvattava määrä soveltuvaa musiikki- tai psykoterapiaa. Koulutus tarjoaa terapiaa yhteensä 216 tuntia.
Pidempiaikaiset poissaolot, kuten kansainvälinen opiskelijavaihto tms. edellyttävät huolellista etukäteissuunnittelua, jotta ne voitaisiin sijoittaa kolmivuotisen ryhmäprosessin jälkeen tai kesätaukoihin. Poissaoloperiaatteista on tiedotettava opiskelijoille koulutuksen alussa.

Erityistilanteet ja ongelmien käsittely

Ryhmäprosessiin Ryhmäprosessiin liittyvät erityiskysymykset (lähinnä ongelmatapaukset), joita ei ole mahdollista käsitellä ryhmäterapeutin ja ryhmän kesken, ratkaistaan koulutuksen vastuuhenkilöiden ja ryhmäterapeutin muodostamassa työryhmässä. Ryhmäterapeutin velvollisuus on kutsua vastuukouluttajat koolle asioiden niin vaatiessa. Mikäli ongelmat liittyvät ryhmäterapeuttiin, eikä kyse näyttäisi perusteellisen harkinnan jälkeenkään olevan ryhmäprosessiin normaalisti kuuluvista ilmiöistä, on koulutusvastaavien velvollisuus kutsua vastuukouluttajat koolle. Asian koskiessa yksittäistä opiskelijaa/opiskelijoita, hänellä/heillä on oikeus tulla kuulluksi asiaa käsiteltäessä.

Vakavat mielenterveydelliset ongelmat

Tapauksissa, jossa ryhmän jäsen alkaa olla psyykkisestä oirehdinnastaan johtuen itselleen tai muille vahingollinen, eikä terapeutin arvion mukaan kykene jatkamaan ryhmässä, terapeutin on kutsuttava hänestä ja koulutusvastaavista muodostuva tiimi koolle sekä turvauduttava rajattuun vaitiolovelvollisuuden rikkomiseen asian kriittiseksi arvioimiseksi ja tarkoituksenmukaisen päätöksen tekemiseksi.

Keskeyttäminen

Mikäli opiskelija ei syystä tai toisesta kykene osallistumaan koulutuksen tarjoamaan ryhmäprosessiin tai joutuu sen keskeyttämään, hänen on mahdollista terapeutin ja koulutusvastaavien tiimin niin hyväksyessä korvata ryhmäprosessi osallistumalla muuhun vastaavat kriteerit täyttävään ryhmäprosessiin. Tällaisessa tapauksessa koulutus ei ole vastuussa erikseen järjestettävän terapiaprosessin opiskelijalle aiheuttamista kustannuksista. Yksilöterapialla ei kuitenkaan voi korvata ryhmäterapiaa.

Sumuke-koulutusten keskinäisistä korvaavuusperiaatteista ryhmäprosessin suhteen

Laaja-alaiset koulutukset

Kaikki ns. laaja-alaiset ammatilliset musiikkiterapiakoulutukset - Sibelius-Akatemia (Helsinki, Seinäjoki), Pohjois-Karjalan AMK, Pirkanmaan AMK - ovat sitoutuneet yhtenäisiin, Sumuke-vaatimusten mukaisiin periaatteisiin ryhmäprosessin toteuttamista koskien. Näiden koulutusten ryhmäprosessien keskinäinen korvaavuus on siten Sumuke-työryhmän näkökulmasta mahdollista.

Toiminnallisen musiikkiterapian koulutus (TMT)

TMT-koulutukset, jotka eivät ole musiikkipsykoterapiapainotteisia, toteuttavat ryhmäprosessin laaja-alaisista koulutuksista poikkeavalla tavalla. TMT-koulutuksiin sisältyy 80 tuntia ulkopuolisen ohjaajan toimesta tapahtuvaa ryhmäprosessikoulutusta ja 80 tuntia TMT-menetelmän mukaista  prosessikoulutusta. Ryhmien kokoontumisväli on kolme viikkoa. Halutessaan laaja-alaisen musiikkiterapeutin pätevyyden ryhmäprosessin osalta, on TMT-koulutukseen osallistuvan hakeuduttava laaja-alaisen koulutuksen vaatimukset täyttävään ryhmämusiikkipsykoterapia-prosessiin.

Musiikkiterapiakoulutuksen työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä ja se tapahtuu koulutetun työnohjaajan johdolla. Koulutustyönohjauksessa perehdytään sekä teoreettisesti että käytännön kokemuksen avulla työnohjaukseen. Ohjaus on pienryhmissä tapahtuvaa opiskeluun liittyvien työharjoittelujen ohjausta, jossa koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja sovelletaan käytäntöön.

Ohjauksen lähtökohtana on oman työn tutkiminen. Oppiminen ja  opiskelu rakentuvat luovista ja vuorovaikutuksellisista työskentelytavoista. Ohjauksessa tutkitaan eri näkökulmista omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, sekä jäsennetään työstä nousevia kokemuksia ja tunteita. Ohjaus on tavoitteellista ja prosessinomaista toimintaa. Se on myös vuorovaikutuksellista oppimista, jossa tutkitaan yhdessä ohjaajan ja muun ryhmän kanssa omia työtapoja ja toimintamalleja. Työnohjausryhmissä reflektoidaan omaa ja toisten työskentelyä ja opitaan siitä.

Työnohjauksessa tutkitaan terapian vuorovaikutustapahtumia sekä verbaalin vuorovaikutuksen että musiikillisten ilmaisujen näkökulmasta.  
Musiikki sisältää paljon tekijöitä ja ilmiöitä, joiden kuvaaminen vain sanallisesti voi olla riittämätöntä. Tämän vuoksi erilaisten tallenteiden (videot, äänitteet) käyttö koulutustyönohjauksessa on hyödyllistä.

Toiminnallisen musiikkiterapian menetelmässä vuorovaikutus on musiikillisesti painottuvaa.

Työnohjauksen tavoitteet

Koulutustyönohjauksen tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään työnohjausta kliinisen musiikkiterapiatyön laadun varmistajana, oman työnsä kehittämisessä, ammatillisen kasvun tukemisessa ja ammatti-identiteetin kehittymisessä, sekä oman työkykyisyytensä ylläpitämisessä. Keskeistä on myös opiskelijan persoonallisten valmiuksien ja omien vahvuuksien löytyminen, sekä niiden edelleen kehittyminen. Opiskelijan tulee omaksua myös reflektoiva ja kollegiaalista konsultaatiota kaihtamaton työote.

Koulutustyönohjaajalta edellytettävät kriteerit

Musiikkiterapiakoulutuksen työnohjaus asettaa työnohjaajalle erityisvaatimuksia. Koulutustyönohjaajalla tulee olla vankka kokemus musiikkiterapian kliinisestä työstä ja työnohjauksesta, riittävä taustateoreettinen tietämys sekä laaja-alaista musiikillista tuntemusta ja osaamista. 

Työnohjaussopimus 

Opiskelijoiden kanssa tehdään työnohjaussopimus, jossa määritellään työnohjauksen toteuttaminen, velvoitteet,  kesto ja frekvenssi, vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus sekä läsnäolovaatimukset.

Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus 

Opiskelijalla ja on koulutustyönohjaajalla on vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus työnohjausryhmässä käsiteltäviin asioihin. Erityistilanteissa noudatetaan alempana tässä asiakirjassa määriteltyjä ohjeita.

Kliininen työharjoittelu 

Musiikkiterapian ammatillisessa koulutustyönohjauksessa perehdytään kliinisen työskentelyn harjoitteluun kaikkine ilmiöineen. Harjoittelun aikana tutustutaan musiikkiterapian erilaisiin toimintaympäristöihin ja musiikkiterapian eri kohderyhmien erityistarpeisiin. Kliinisessä harjoittelussa on tavoitteena harjaantua asiakassuhteen luomisessa, ylläpitämisessä ja päättämisessä. Tavoitteena on edelleen harjaantua terapeuttisen vuorovaikutusprosessin rakentamisessa ja erilaisten musiikkiterapian lähestymistapojen ja menetelmien hyödyntämisessä. Asiakassuhteet voivat toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena työskentelynä. 

Myös harjoitteluterapioista tehdään asianmukainen terapiasopimus, jonka lisäksi opiskelijat tekevät harjoitteluistaan myös kirjalliset muistiinpanot ja tarpeen mukaan myös ääni- videotallenteita. Jokaisesta harjoittelusta kirjoitetaan myös loppulausunto. Kliinisiin harjoitteluihin sisältyy tehtäväksi myös vähintään yksi itsereflektioraportti, jossa opiskelija käsittelee omakohtaisesti opiskeluaikaisen ammatillisen kasvunsa kysymyksiä; mitä hän on oppinut, mitkä ovat hänen omat vahvuutensa ja kehittymistavoitteensa. 

Työnohjauksen laajuus 

Musiikkiterapeutin ammatillisessa koulutuksessa opiskelija suorittaa vähintään neljä harjoittelujaksoa. Yhteensä harjoitteluihin liittyvää työnohjausta tulee olla vähintään 100 tuntia. 

Työnohjauksen suoritusehdot

Opiskelijan tulee suorittaa määrätyt harjoittelut ja laatia niistä kirjalliset raportit sekä osallistua säännöllisesti työnohjausryhmiin. Mikäli opiskelija ei poissaolojen vuoksi saavuta 100:n työnohjaustunnin tai koulutuksen edellyttämää  suurempaa tuntimäärää koulutuksen aikana, tulee hänen hankkia omalla kustannuksellaan puuttuva määrä vastaavaa työnohjausta. 

Erityistilanteet ja ongelmien käsittely

Työnohjaukseen liittyvät erityiskysymykset (lähinnä ongelmatapaukset), joita ei ole mahdollista käsitellä työnohjaajan ja ryhmän kesken, ratkaistaan koulutuksen vastuuhenkilöiden ja työnohjaajan muodostamassa työryhmässä. Työnohjaajan velvollisuus on kutsua vastuukouluttajat koolle asioiden niin vaatiessa. Asian koskiessa yksittäistä opiskelijaa/opiskelijoita, hänellä/heillä on oikeus tulla kuulluksi asiaa käsiteltäessä.

MITEN MUSIIKKITERAPIAA VOI OPISKELLA SUOMESSA?

Suomalaisesta musiikkiterapiakoulutuksesta on tietoa SUMUKE -sivustolla 

Musiikkiterapeutin ammattiin valmistavia koulutuksia - Music Therapy Training in Finland

Eino Roiha -instituutti
PL 35(M), 40014 Jyväskylän yliopisto
Tietoja koulutuksesta www.ers.fi
Jouni Kettunen, email: jouni.kettunen[at]ers.fi
p. 050-4419787

Muita musiikkiterapia-alan koulutuksia

Avoimet yliopistot ja Kesäyliopistot järjestävät musiikkiterapia perus- ja aineopintoja eri puolella Suomea. Katso www.opintopolku.fi hae sivustoilta opintoainetta musiikkiterapia.

Eurajoen kristillinen opisto
27100 Eurajoki
puh. 02 - 8680 065
Fax: 02 - 8680 554
email: opisto(NO SPAM)eko.fi Lisätietoja Eurajoen kristillisen opiston kotisivuilta.

Suomen Musiikkiterapiayhdistys järjestää kaksi musiikkiterapiaseminaaria vuodessa.

Muita koulutuksia 

 Jyväskylän Yliopisto Musiikkiterapia

Yhdistyksen  postiosoite:
SUOMEN MUSIIKKITERAPIAYHDISTYS RY
PL 63 
40630 Jyväskylä

Terapeuttivälitys
Puh:  050 383 5852

Ammattieettisen toimikunnan sähköpostiosoite: ammattietiikka(at)musiikkiterapia.fi

Puheenjohtaja
Jaakko Erkkilä
Puhelin:050 383 5851
Sähköposti: puheenjohtaja(at)musiikkiterapia.fi

Varapuheenjohtaja (ammatilliset asiat)
Kaija Oivamäki-Tähtinen
Puhelin: 040 586 8488
Sähköposti: varapuheenjohtaja(at)musiikkiterapia.fi

Julkaisuvastaava
Eve Rannu
Puhelin: 044 084 4956
Sähköposti: eve.rannu(at)musiikkiterapia.fi

Toiminnanjohtaja
Markku Pöyhönen
Puhelin: 050 383 5852
Sähköposti: toiminnanjohtaja(at)musiikkiterapia.fi

Talousasiat ja maksuliikenne
Talouspäällikkö
Risto Jukkola
Puh:  050 383 5818
Osoite: c/o Risto Jukkola, Fasaanintie 2 B 7, 62100 LAPUA
Sähköposti: risto.jukkola(at)musiikkiterapia.fi

 

Musiikkiterapiayhdistyksen terapeuttivälitys puh. 050 383 5858  Jätä viesti vastaajaan ja sinuun otetaan yhteyttä.

Pääkaupunkiseutu  |  Muu Uusimaa  |  Häme  |  Varsinais-Suomi  |  Länsi-Suomi Pirkanmaa  |  Keski-Suomi  |  Itä-Suomi  |  Kaakkois-Suomi  |  Pohjanmaa  |  Pohjois-Suomi 

Pääkaupunkiseutu

Sami Alanne
MuT, FM, musiikkiterapeutti, ET psykoterapeutti
Apollo Terapiapalvelut Ky
Kustaa Vaasan tie 33 A, 00560 HELSINKI
puh: 050-5659119
e-mail: sami.alanne(NO SPAM)kotiportti.fi
Yksilö- ja ryhmämusiikkiterapia, psykoterapia, koulutus, arviointi,konsultointi ja työnohjaus. Aikuisten, nuorten ja lasten terapiaa. Kokemusta esimerkiksi erilaisten vaikeiden traumojen, psykoosien ja masennuksen musiikkiterapiasta, lisäksi kokemusta tarkkaavaisuushäiriöiden ja lasten ja nuorten sosiaalis-emotionaalisten ongelmien hoidosta. Kelan korvaamaa psykiatrista lasten- ja nuorten yksilö- ja ryhmäterapiaa. Myös musiikkiterapiaa vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena. Erityisalueena psykodynaaminen musiikkipsykoterapia. Also therapy in English.

Anu Arponen
Musiikkiterapeutti HuK, psykoterapeutti, työnohjaaja
puh: 050-5463066
e-mail: anu.arponen(NO SPAM)musiikkiterapia.net
Työskentelyalue pääkaupunkiseutu
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana. Käytössä omat tilat. Teen terapiaa myös tilaajan (esim koulu ) osoittamissa tiloissa. Yksilö- ja ryhmäterapioiden lisäksi työnohjausta ja koulutusta.

Petriina Auramo
Sosionomi, AMK-Musiikkiterapeutti
puh: 040-5064130
e-mail: petriina.auramo(NO SPAM)gmail.com
Toimialue: Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa
Työkokemus: Kuuloliitto ry (konsultoiva musiikkiterapeutti), Kuurojen Palvelusäätiö (Yksilöterapioita ja nuorten ryhmä), Kuurojen liitto (Sopeutumisvalmennuskurssit), Autismikirjon lapset perheineen, Musiikkikäsikynkkä-toimintaa (Autismikirjon lasten ja heidän perheidensä perhekuntoutusmalli), Erilaisten erityislasten yksilöterapiat ja Erityismusiikkiryhmiä Keski-Helsingin Musiikkiopistolla http://www.khmusiikki.fi/index.php?mid=215 , Ikäihmisten musiikkipiiri, Dementiavanhusten musiikkiterapiaryhmät, Yksilöterapioita eritasoisesti kehitysvammaisille aikuisille.
Muu työkokemus: Viittomakielinen vauvamuskariryhmä ja viittova perhemuskariryhmä, Muskarityö, perhekerhot ja muu seurakunnan lapsityö.
Säännöllinen työnohjaus.

Jaana Blom
Musiikkiterapeutti, psykologi, yhtye- ja orkesterimuusikko
puh: 050-4135606
e-mail: info(NO SPAM)mielenmaa.fi
Kotisivu: http://www.mielenmaa.fi/
Toimitilat: Kinaporinkatu 11, Sörnäinen
Kohderyhmänä psyykkisesti oireilevat lapset, nuoret ja aikuiset, myös senioriryhmät.
Sopimus KELAn ja HUS:n kanssa palvelujen tuottajana.

Anita Forsblom
Musiikkiterapeutti FT, työnohjaaja, GIM-musiikkiterapeutti
puh: 040-5722974
e-mail: anifor(NO SPAM)welho.com
Kotisivu: http://musiikkiterapeuttianitaforsblom.nettisivu.org/
Työskentelyalue Pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso
Vastaanottotilat: Ojahaanrinne 4 K 2, 01600 VANTAA
Sopimus Kelan ja HUS:n kanssa palvelujen tuottajana.
Kohderyhmät: FA-tuoli asiakkaat. Lapset, nuoret ja kehitysvammaiset . Työnohjausta heidän parissaan työskenteleville.
Työkokemus:Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä Helsingissä 1982-2000. Musiikkiterapeuttina Vantaan erityiskouluissa 1997 alkaen. Työnohjausta mm.lasten ja nuorten parissa työskenteleville 2000 alkaen.

Hanna Hakomäki
Musiikkiterapeutti FT, psykoterapeutti, työnohjaaja
puh: 040-5541443
e-mail: hanna.hakomaki(NO SPAM)musiikkiterapia.net
Toimialue: Pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso.
Nuorten kuntoutuspsykoterapiaa.
Musiikkiterapiaa lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän perheilleen.
Pääasiallisena toimintamuotona tarinasäveltäminen, joka soveltuu
-pitkäkestoiseen musiikkipsykoterapeuttiseen työskentelyyn
-interventioksi toisen hoitojakson sisällä
-lapsen terapian ja perheterapian yhdistämiseen
-vertaisryhmän musiikkiterapian muodoksi.
http://www.tarinasaveltaminen.fi/
Käytössä myös valokuvaterapian keinoja.
Pitkä ja monipuolinen työkokemus musiikkiterapiasta lasten ja nuorten parissa, musiikkitoiminnasta kehitysvammaisten kanssa sekä pianonsoiton erityisopetuksesta.
Työnohjausta yksilöllisesti ja ryhmämuotoisena musiikki-, kuntoutus-, sosiaali-, hoito-, kasvatus- ja luoville aloille.
Musiikkiterapia-alan kouluttaja.

Nanna Juva
Musiikkiterapeutti (valmistunut 1995, siis toiminut 10 vuoden ajan) erikoissairaanhoitaja(kätilö).
puh: 044-5160375
e-mail: njuva(NO SPAM)welho.com
Toimin omissa tiloissani, Töölöntorinkatu 9 A (porttikäytävästä sisään, ovessa lukee MUSILO) 00260 Helsinki, mutta tarvittaessa myös asiakkaan osoittamissa tiloissa pääkaupunkiseudulla. Käytössäni ei ole autoa.
Asiakkaat: Lähinnä lapset, joilla mm. kielenkehityksen vaikeutta, tunne-elämänhäiriötä,autismia, Aspergeroireyhtymää tai kehitysvammaisuutta. Kelan sopimus voimassa. Äiti-lapsiryhmät, joilla varhaisen vuorovaikutuksen häiriöitä. Fysioakustinen tuoli käytössä aikuisille, joilla mm.unihäiriöitä

Iina Karppinen
Musiikkiterapeutti, psyk.sairaanhoitaja
puh: 045-6708328, Musiikkiterapia Sointi
e-mail: iina.karppinen(NO SPAM)netsonic.fi
Työskentelyalue Pääkaupunkiseutu
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.
Työkokemus: Lasten, nuorten ja aikusten musiikkiterapiasta niin kehitysvammaisten kuin muiden vammaisryhmien osalta, vahvaa työkokemusta psykiatrisista lapsi- ja aikuisasiakkaista. Työskentelen palvelun ostajan osoittamissa tiloissa tai työhuoneellani.

Taru Koivisto
MuM, musiikkiterapeutti
puh: 040-5634566
e-mail: taru.koivisto(NO SPAM)elisanet.fi
Kotisivu: www.anvianet.fi/tarumusiikki
Työskentelyalue: Espoo ja muu pääkaupunkiseutu/Uusimaa
Vastaanotto: Läkkisepänkuja 4, Espoo
Myös koti-, koulu- ja laitoskäynnit.
Kohderyhmä: Lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset. Yksilö- ja ryhmäterapiaa.
Työkokemus: Psykiatriset asiakkaat, kehitysvammaiset, terapeuttiset ryhmät.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Kaarina Laitinen
Musiikkimeri OY
Musiikkiterapeutti, LH
Toimitilat: Kinaporinkatu 11 A Sörnäinen, Helsinki
puh: 050-5823356
e-mail: musiikkimeri(NO SPAM)hotmail.com
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseutu
Kohderyhmät: Lapset ja nuoret ( 3-25v.), Psyykkisesti oirehtivat, Kehitysvammaiset, Autistiset/Asperger, Mutistiset, Dysfaattiset ym.
Sopimus Husin kanssa lasten ja nuorten yksilöllisestä musiikkiterapiasta, Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana
-Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus
-Harkinnanvarainen psykiatrinen kuntoutus (16-25v)
Työskentelen Kinaporinkadulla toimitilassa ja kouluissa, päiväkodeissa, tarvittaessa lapsen tai nuoren kodissa.
Minulla on erittäin pitkä ja laaja työkokemus lasten ja nuorten kuntoutuksesta. Teen yksilöllistä laaja-alaista musiikkiterapiaa, myös intensiivistä (kaksi kertaa viikossa). Käytän terapiassa tarvittaessa tukiviittomia ja pcs-kuvia. Olen käynyt Pecs-koulutuksen. Työskentelen kokonaisvaltaisesti yhteistyössä lapsen tai nuoren lähiverkoston kanssa. Käytän työhöni säännöllistä työnohjausta.

Sari Laitinen
Musiikkiterapeutti FL, fysioterapeutti
Kadenssi
puh: 050-3377465
e-mail: sari.laitinen(NO SPAM)kadenssi.fi
Kotisivu: www.kadenssi.fi
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseutu
Sopimus Kelan ja HUSin kanssa palvelujen tuottajana
Työkokemus:
- Fysioterapeutti v. 1985, musiikkiterapeutti v. 1995. Työkokemusta on erityisesti aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien, muistisairaiden  ja kehitysvammaisten asiakkaitten  musiikkiterapiasta. Asiakkaina on myös psyykkisesti oirehtivia lapsia ja nuoria.
- Toimin sekä omissa tiloissa että asiakkaan luona. Mahdollista on sekä yksilö- että ryhmäterapia.
- Suuntautuminen neuropsykologisesti painottuvaan laaja-alaiseen musiikkiterapiaan.

Soili Laukka
musiikkiterapeutti
Musiikkiterapia Soiva Kuntoutus
puh: 050-3081180.
e-mail: soili.laukka(NO SPAM)outlook.com
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseudun asiakkaat palvelun tilaajan osoittamissa tiloissa. esim. hoito - ja hoivakodeissa ja palvelutaloissa.
Vahva työkokemus eri-ikäisten muistisairaiden, vanhusten, aivovammaisten sekä aikuisten kehitysvammaisten asiakkaitten musiikkiterapiasta.
Psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä tukevaa, aktivoivaa, ylläpitävää ja kehittävää neuropsykologisesti suuntautunutta terapiaa ja kuntoutusta.
Yksilölliset tavoitteet määritellään yhteistyössä asiakkaan sekä häntä hoitavien tahojen kanssa.
Yksilö- ja ryhmäterapiaa.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana

Sami Lindroos
Musiikkiterapeutti, PGDip Music, B.A. in music.
puh: 040-4140158
e-mail: samilindroos(NO SPAM)yahoo.com
Työskentelyalue pääkaupunkiseutu/uusimaa. Oma työtila Länsi-Vantaalla.
Kohderyhmät: Lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset. Yksilö- ja ryhmäterapiaa. Psyykkiset ja neurologiset häiriöt sekä kehitysvammaiset. Myös soitinopetusta ja bändityöskentelyä.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Kari Linna
Musiikkiterapeutti (laaja-alainen), musiikinmaisteri MuM
puh: 050-4049717
e-mail: kari.linna(NO SPAM)koti.fimnet.fi
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseutu. Käytössä omat tilat.
Kohderyhmät: lapset ja nuoret. Yksilö- ja ryhmäterapiaa.
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana.  

Inga-Maria Lundan
Sosionomi, musiikkiterapeutti (l-a) ja toiminnallinen musiikkiterapeutti (TMT), varhaisiän musiikkikasvattaja
Musiikkiterapiapalvelu Satakieli
puh: 040-7037112
e-mail: lundan(NO SPAM)luukku.com
Kotisivu: http://www.satakieli.fi/
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseutu. Teen koti- ja koulukäyntejä sekä vastaanotan Malminkartanossa.
Sopimus Kelan ja HUS:n kanssa palvelujen tuottamisesta.
Kohderyhmä: Erityisesti lapset ja nuoret.
Työkokemus: Kuusaa-säätiön toimessa sekä sittemmin yksityisenä palveluntarjoajana vuodesta 2002.
Tarjoan lisäksi muskaritoimintaa sekä piano-opetusta myös erityisryhmille.
Menetelmät: Laaja-alaiset ja monipuoliset, esim. laulaminen ja soittaminen, improvisaatio, kuvionuotit ja tarinasäveltäminen, draamalliset menetelmät, GIM, Gräz- kontaktimaalaus, TMT

Kaija Oivamäki-Tähtinen
Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, ryhmäanalyytikko, KM, opettaja,
Musiikkiterapiapalvelu Harmony Holding Ky
Toimitila: Metsäpurontie 29, 00630 Helsinki
puh: 040-5868488
e-mail: kaija.tahtinen(NO SPAM)saunalahti.fi
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseudun asiakkaat omassa toimitilassa Helsingin Maunulassa tai palvelun tilaajan osoittamissa tiloissa.
Kohderyhmät: lapset ja nuoret (mm. psyykkisesti oirehtivat, oppimisvaikeudet, ADHD, dysfasia, anoreksia), aikuiset (mm. paniikkihäiriö ja masennus).
Yksilö- ja ryhmäterapia, työnohjaus, fysioakustinen hoito.
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana.

Tanja Pyy
Musiikkiterapeutti, vammaistyön lähihoitaja
Naulakalliontie 1 E 58, 00970  HELSINKI
puh: 050-5348504
e-mail: tanja(NO SPAM)posti.la
Työskentelyalue: Pääkaupunkiseutu
Kohderyhmät: Yksilö- ja ryhmäterapiat eri kohderyhmistä, lapset, nuoret, aikuiset, seniorit.
Käytössä myös fysioakustinen tuoli.
Erityisosaaminen: Lievästi - vaikeasti kehitysvammaiset mm. vuorovaikutus/kommunikaatio (AAC-menetelmät)

Aarre Tarkki
Musiikkiterapeutti, työnohjaaja RR, NLP Master Practitioner, Kouluttaja
Suomen musiikkiterapiayhdistys ry:n kunniajäsen
Yhteystiedot: AARREMUSIIKKI Oy
Jussilantie 1 B 6, 04300 TUUSULA
puh: 040-5464944
e-mail: aarre.tarkki(NO SPAM)elisanet.fi
Annan musiikkiterapiapalveluja ja työnohjausta omassa terapiatilassa tai asiakkaan osoittamissa tiloissa pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa.
Erityisosaamista vanhusten, neurologisten, psykiatristen ja kehitysvammaisten asiakkaiden musiikkiterapeuttisessa kuntoutumisessa sekä fysioakustisessa hoidossa. Teen myös musiikkiterapeuttisia hoitoarviointeja.
Menetelminä soittaminen, laulaminen, aktivoivat musiikilliset liikunta-, mielikuva- ja muistikuvaharjoitukset, ääniterapia, rentouttaminen sekä fysioakustinen hoito.

Rita Tuhkasaari
Musiikkiterapeutti (laaja-alainen), musiikkiterapeutti TMT (toiminnallinen musiikkiterapia)
puh. 050-5379009
e-mail: rita.tuhkasaari(NO SPAM)suomi24.fi
Toimialue: pääkaupunkiseutu
Toimitilat: Tikkurilantie 48, Vantaa
Kohderyhmä: lapset ja nuoret
Sopimukset: HUS:n ja Kelan (vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus, harkinnanvarainen kuntoutuspsykoterapia 16-25v. kanssa)
Työkokemus: yksityisenä musiikkiterapeuttina 8/2001 alkaen

Kristiina Urpo-Viranko
Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, perheterapeutti, KK
puh: 050-5268677
e-mail: kristiina.urpoviranko(NO SPAM)gmail.com
Työskentelyalue:Pääkaupunkiseutu
Kohderyhmät: lapset, nuoret, aikuiset (mm. psyykkisesti oirehtivat, asperger, ADHD, dysfasia, oppimisvaikeudet, kehitysvammaiset), perheet
Sekä yksilö-,että ryhmäterapioita
Sopimukset: HUS ja KELA (vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus, harkinnanvarainen kuntoutuspsykoterapia 16-25v. )

Seija Valo
Musiikkiterapeutti,  PH, Päiväkotiyrittäjä (musiikkipäiväkoti Pikkupiipari)
puh: 040-5684868
e-mail: pk.piipari(NO SPAM)kolumbus.fi
Työskentelyalue:  pääkaupunkiseutu/uusimaa
Työtilat: Espoo, Olari
Teen terapiaa myös asiakkaan osoittamissa tiloissa
Kohderyhmät: lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset
Yksilö- ja ryhmäterapiaa
Sopimus KELAn kanssa (harkinnanvarainen psykiatrinen kuntoutus 16-25v)

Miina Virtanen
Diplomi-musiikkiterapeutti, luontoterapiaohjaaja
Sävelmetsä
puh: 041-4523780
e-mail: savelmetsa(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: http://www.savelmetsa.fi/
Työskentelyalue: Espoo ja pääkaupunkiseutu
Kohderyhmät: autismi, kommunikaatiohäiriöt, varhaisiän vuorovaikutushäiriöt, erityislapset ja –nuoret, muistisairaiden ryhmä- ja yksilöterapiat
muuta: musiikki- ja luontoterapeuttiset leirit Saimaalla: http://www.naturemusicfinland.com/

Muu Uusimaa

Mirja Ahlfors
Musiikkiterapeutti TMT, Lto
T:mi Musiikkiterapia Mirhami
puh: 040-5894900
e-mail: mirja.ahlfors(NO SPAM)kolumbus.fi
Toimitilat: Espoo/Haukilahti ja Raasepori/Kaunislahti (Grundsjö)
Minulla on yli 10 vuoden työkokemus musiikkiterapeuttina, toimin toiminnallisen musiikkiterapiamenetelmän (TMT) pohjalta. Asiakaskuntana on ollut pääasiallisesti lapsia ja nuoria mm. kehitysvammaisia ja lapsia, joilla on puheen tuoton (dyspraksia) tai kielen oppimisvaikeuksia (dysfasia). 
Käytän terapiassa myös kuvionuotteja. Terapi också på svenska
Sopimus Kelan kanssapalveluntuottajana.

Annika Airosto
Musiikkiterapeutti, LH, muusikko/laulaja
puh. 040-5389259, 046-5321017
e-mail: annikaraakel.schulman(NO SPAM)gmail.com
Työskentelyalue Uusimaa/ Länsi-Uusimaa; (Vihti, Nummela, Lohja, Nummi-Pusula, Karkkila, Veikkola)
Työkokemus: Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä, kehitysvammaisten- ja vanhustenhoitotyössä. 
Yksilö- ja ryhmäterapiaa. Yksilöterapiaa myös kotiin.
Terapeutin viitekehys: Tärkeintä on kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti, psykodynaaminen työskentely.
Menetelminä: Soittaminen, laulaminen, bänditoiminta, tarinasäveltämisen keinot, aktivoivat musiikilliset liikunta-, mielikuva- ja muistikuvaharjoitukset, ääniterapia sekä rentouttaminen.

Marja Auer
Musiikkiterapeutti, varhaisiän musiikinopettaja, lastentarhanopettaja
puh: 0400-979411
e-mail: marja.auer(NO SPAM)hotmail.com
Työskentelyalue: Keski-Uusimaa ja pääkaupunkiseutu.
Yksilöterapiaa koulu- ja päiväkotikäynteinä tai vastaanotolla Keravalla.
Kohderyhmä: lapset ja varhaisnuoret (esim. kehitysvammaiset ja kielihäiriöiset), joiden kuntoutuksesta pitkäaikainen kokemus. Lisäksi vanhusten ryhmät (suomen- ja ruotsinkielellä) sekä varhaisen vuorovaikutuksen ryhmät. Monipuolisten musiikkiterapiamenetelmien lisäksi käytän tarvittaessa tukiviittomia ja pcs-kuvia.
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana.

Seija Laakso
Musiikkiterapeutti, KK, varhaisiän musiikinopettaja,lastentarhanopettaja
puh: 050-5961600
email: seija.laakso(No SPAM)kolumbus.fi
Työskentelyalue: Espoo ja Porvoon seutu
Vastaanottotilat: Maapallonkatu 3 F/G, 02210 Espoo
Yksilö- ja ryhmäterapiaa palvelun tilaajan osoittamissa tiloissa sekä vastaanottotilassa.
Kohderyhmät: lapset ja nuoret sekä vanhukset.
Työkokemus: vuodesta 1997 työskentelyn painopiste mm. autismin kirjoon kuuluvat, kehitysvammaiset, kuulovammaiset sisäkorvaistutetta käyttävät, kielihäiriöiset, oppimisvaikeudet, varhaisen vuorovaikutuksen ryhmät sekä vanhusten ryhmät (suomeksi ja ruotsiksi).
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana.

Riitta-Kaisa Rajala
Musiikkiterapeutti TMT ja laaja -alainen, Huk, Musiikin varhaiskasvattaja.
Musiikkiterapia Salvere, toimipaikka Porvoossa Jokikatu 35 D, mutta teen myös koulu/päiväkotikäyntejä
puh: 040-7204115
e-mail: riittakaisarajala(NO SPAM)hotmail.com
KohderyhmäT: kaikenikäiset, mutta terapiaa olen tehnyt eniten lasten ja nuorten kehitysvammaisten kanssa, joilla mm. autismia, vuorovaikutuksen vaikeuksia, puheen tuoton ja ymmärtämisen vaikeuksia. Uusimpana kohderyhmänä kaikenikäiset aivoinfarktipotilaat, joiden musiikkiterapiaan olen juuri kouluttautunut.
Sopimus Kelan kanssa ollut jo vuodesta 1999 lähtien. Asiakkaita ollut Porvoon, Loviisan, Vantaan ja Sipoon alueella.

Eve Rannu
Musiikkiterapeutti, ratkaisukeskeinen terapeutti, musiikkiopettaja
Tmi: Sävellin musiikkiterapia
puh: 044-0844956
e-mail: eve(NO SPAM)savellin.fi
Kotisivu: http://www.savellin.fi/
Työskentelyalue: Raasepori, Lohja, Inkoo.
Käyntiosoite: Keskuskatu 70, 10300 Karjaa
Kohderyhmät: lapset, nuoret ja aikuiset. Psyykkiset ja neurologiset häiriöt, oppimisvaikeudet, kehitysvammaisuus, tukea vaikeisiin elämäntilannemuutoksiin, työssäjaksaminen, äiti- ja lapsirymät varhaisen vuorovaikutuksen tueksi.
Palvelut: yksilö- ja ryhmäterapia, pariterapia, vanhempainohjaus, arviointi, työnohjaus, fysio-akustinen hoito, konsultaatio
Sopimukset: KELA, HUS

Riina Rutanen
Musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi, musiikkileikkikoulun opettaja
puh. 040-5874679
e-mail: riinarutanen(NO SPAM)gmail.com
Toimitila: Kuparisepänkatu 1 A 1; 04250 Kerava
Kieli: suomi ja viro
Kohderyhmä: lapset, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset; elämänkriisissä olevat; masentuneet; työuupuneet yms. asiakkaat; vammaiset ja kehitysvammaiset asiakkaat; aikuisten musiikkiterapeuttiset ryhmät.
Palvelu: yksilö- ja ryhmämusiikkiterapiaa; mielenterveyskuntoutusta, vaikean elämäntilanteen yms. työstämistä; erityislasten ja kehitysvammaisten musiikinopetusta toimitiloissa Keravalla tai sopimuksen mukaisesti tilaajan osoittamissa  tiloissa (koulut, palvelukodit, erityisryhmien toimitilat yms.)
Menetelmä: luovan, toiminnallisen ja analyyttisen musiikkiterapian menetelmät, musiikin kuuntelu, soittaminen, laulu, improvisaatio, mielikuvamatkat, rentoutus; verbaalinen työstäminen, Fysioakustinen menetelmä (FA tuoli). (mm. unihäiriöt, rentoutus)
Sopimus Kelan vaikeavammaisten avoterapiapalveluista 2015-2018 vireillä.

Erja Rytkönen
Musiikkiterapeutti, ratkaisukeskeinen terapeutti, sosiaaliohjaaja
Terapiapalvelu Tuuli
puh: 044-2106977
e-mail: erja(NO SPAM)terapiapalvelutuuli.com
Kotisivu: http://www.terapiapalvelutuuli.com/
Työskentelyalue: Länsi-Uusimaa
Toimitila: Sibeliuksenkatu 1, 08100 Lohja
Kohderyhmät: Psyykkisesti oireilevat lapset ja nuoret (myös neuropsykiatriset), sekä aikuiset, kehitysvammaiset. Lisäksi fysioakustinen hoito (mm. unihäiriöt, stressi, erilaiset jännitys- ja kiputilat).
Sopimus KELA:n ja HUS:n kanssa palveluntuottajana.

Kirsi Tuomi
Musiikkiterapeutti, theraplay -terapeutti FM
puh: 040-5443784
e-mail: luovat.tuulet(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: http://www.luovattuulet.com/
Työskentelyalue: Hyvinkää, Palvelukeskus Luovat Tuulet, Sillankorvankatu 23
Asiaksryhmä: lapset, nuoret ja perheet
Työskentelyn painopiste: lastensuojeluasiakkaat (sijais- ja adoptiolapset), kiintymyssuhdehäiriöt, perheiden kanssa työskentely
Palvelu: yksilö- ja ryhmäterapiat (musiikkipsykoterapia, theraplay ja DDP), työnohjaus, konsultointi, koulutus

Tuuli Uosukainen
Musiikkiterapeutti
puh: 0500-711099
e-mail: t.uosukainen(NO SPAM)kolumbus.fi
Työskentelyalue läntinen uusimaa ja pääkaupunkiseutu.
Työkokemus: Kehitysvammaiset, ensikodit, päihderyhmät, äiti-lapsi ryhmät, lasten psykiatria.
Palvelee myös ruotsiksi ja englanniksi. Terapi okså på svenska, also therapy in english.
Toimii myös kouluttajana ja työnohjaajana.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Ismo Ylönen
Musiikkiterapeutti, sosionomi
Musiikkiterapiapalvelu Tasapaino
puh: 050-3254985
e-mail: ismo.ylonen(NO SPAM)saunalahti.fi
Kotisivu: http://www.musiikkiterapiatasapaino.fi/
Työskentelyalue: Länsi-Uusimaa (Karkkila, Nummela, Lohja)
Toimitila: Valtatie 24, 03600 Karkkila
Kohderyhmät: Psyykkisesti oireilevat lapset ja nuoret (myös oppimisvaikeudet ja ADHD) sekä aikuiset (esimerkiksi masennuksen fokusoitu hoito tai jonkun vaikean elämäntilanteen läpikäyminen ja eteenpäin suuntautuminen).
Sopimus Kelan ja HUS:in kanssa palvelujen tuottajana.

Häme

Eeva Helemaa-Ryymin

Musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi
puh: 044-5412742
e-mail: eeva.helemaa-ryymin(NO SPAM)phnet.fi
Kotisivut: http://www.lahdenmusiikkiterapiapalvelut.fi/

Osoite: Mariankatu 16 B 15110 Lahti
Työskentelyalue: Lahden seutu, toimitila Lahden keskustassa
Kohderyhmät: Erityisesti lapset ja nuoret (neurologiset ja psyykkiset häiriöt), kehitysvammaiset. Käytössä Fysioakustinen-tuoli.
Palvelut: Yksilö- ja ryhmämusiikkiterapia, musiikin erityisopetus yksilö- ja ryhmämuotoisesti, musiikinopetus, musiikkileikkiryhmät.

 

Sari Hilpinen
Musiikkiterapeutti, sosiaalikasvattaja
T:mi MUSANTÉ
Osoite: Mariankatu 16 B 15110 LAHTI
puh: 040-7325525
e-mail: sari.hilpinen(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: http://www.lahdenmusiikkiterapiapalvelut.fi/
Työskentelyalue: Oma toimitila Lahden keskustassa.
Kohderyhmä: Työskentelen erityisesti lasten ja varhaisnuorten musiikkiterapeuttina. Usein asiakkaillani on perussairauksia tai kehityksellisiä viiveitä tai jokin kehitysvamma, joka vaikeuttaa lapsen ja perheen elämää perusarjessa. Työskentelen lasten kanssa, joilla on vuorovaikutus- tai puheenkehitysvaikeuksia tai jotka tarvitsevat tukea erilaisissa tunne-elämän asioissa.
Sopimus Kelan palveluntuottajana vuodesta 2004 alkaen. Kelan auditoima palveluntuottaja 2011.

Varsinais-Suomi

Anna Aaltonen
Musiikkiterapeutti, toimintaterapeutti
puh: 050-3096422
email: anna.aaltonen(NO SPAM)vihreaeteineni.fi
Kotisivu: http://www.vihreaeteinen.fi/
Työskentelyalue: Turun seutu koti-, koulu- ja laitoskäynteinä, vastaanotto Turussa
Kohderyhmiä: neurologiset kehityshäiriöt, aikuisneurologia, psyykkisesti oireilevat henkilöt
lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten musiikkiterapiaa ryhmä- ja yksilömuotoisena
Sopimukset: KELA, TYKS

Emily Laakso
Musiikkiterapeutti, sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja
Musiikkiterapia Sela
puh. 050-3595710
Kotisivu: http://www.musiikkiterapiasela.com/
email: musiikkiterapiasela(NO SPAM)gmail.com
Työskentelyalue: Turun seutu koti-, koulu- ja laitoskäynteinä, vastaanotto Turussa
Kokemusta lasten ja nuorten, kehitysvammaisten sekä psyykkisistä ja neurologisista ongelmista kärsivien kanssa työskentelemisestä.
Kohderyhmä: Lasten, nuorten ja aikuisten yksilö- ja ryhmämusiikkiterapia. Psyykiset ja neurologiset häiriöt,syömishäiriöt, oppimisvaikeudet, myös erilaiset musiikkiterapeuttiset ryhmät tai yksilötyöskentely esim. vaikean elämäntilanteentyöstämiseksi, työssäjaksamiseksi tai itsetuntemuksen lisäämiseksi.
Sopimukset: KELA, TYKS

Ilkka Haapsaari
Musiikkiterapeutti FM, sosionomi
Wakka Musiikki/InstruMental
Kanslerintie 10b  20200 TURKU
puh: 050-4655576
e-mail: haapsaari.ilkka(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: http://www.instrumental.fi/
Kohderyhmät: lapset, nuoret ja nuoret aikuiset
Sopimukset: KELA, TYKS

Kaisu Heino
Musiikkiterapeutti, musiikkileikkikoulunopettaja
puh: 040-5750295
e-mail: kaisu.heino(NO SPAM)instrumental.fi
internet: www.instrumental.fi
Työskentelyalue: Turun seutu koti-, koulu- ja laitoskäynteinä
Kohderyhmät: kehitysvammaiset, autistiset sekä dysfaattiset lapset ja nuoret
Työkokemus: kommunikaatiopainotteisesta laaja-alaisesta yksilö- ja ryhmämusiikkiterapiasta
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Tarja Kautsalo
Musiikkiterapeutti, suggestoterapeutti, orff-pedagogi
Musiikki- ja traumaterapiaklinikka Adaria
Ylinenkatu 1 A 3, 23500 Uusikaupunki
puh: 044-5225751
e-mail: tarja.kautsalo(NO SPAM)adaria.fi
Kotisivu: http://www.adaria.fi/
Kohderyhmä: Psyykkisesti oireilevat lapset, nuoret ja aikuiset.
Erikoisala: kiintymyssuhdehäiriöt, kiintymystraumat, vakavat pitkäaikaiset traumat ja dissosiaatiohäiriöt. Myös muu psykoterapeuttinen hoito laaja-alaisen musiikkipsykoterapian kontekstissa, äiti-lapsi vuorovaikutusryhmät.
Palvelut: Yksilö- ja ryhmämusiikkiterapia, traumaterapia, arviointi, konsultointi, koulutus.
Sopimus KELAn kanssa harkinnanvaraisesta kuntoutuksesta, ostopalvelusopimus kaupungin kanssa.

Outi Lehtinen
Musiikkiterapeutti, musiikin lehtori
puh: 040-5507753
e-mail: info(NO SPAM)mielenmusiikki.fi
Kotisivu: http://www.mielenmusiikki.fi/
Työskentelyalue: Turun seutu, vastaanotto Turussa Turun kristillisen opiston tiloissa
Kohderyhmiä: psyykkisesti oireilevat henkilöt (esim. masennus, työuupumus), kehitysvammaiset lapset ja nuoret, lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten musiikkiterapiaa ryhmä- ja yksilömuotoisena

Arja Niittumaa
KM, musiikkiterapeutti, opettaja, kouluttaja
Kukervanrinne 10, 20740 Turku
puh. 040-5021363
e-mail: arja.niittumaa(NO SPAM)musani.fi
Kotisivu: http://www.musani.fi/
Työskentelyalue: Turun seutu, myös kotikäynnit
Kohderyhmät: lapset, nuoret, aikuiset, seniorit, ehitysvammaiset, neurologisista ja psyykkisistä ongelmista kärsivät, oppimishäiriöiset, kommunikaatiohäiriöiset, työssäuupuneet, tuki- ja liikuntaelinongelmaiset
Palvelut: Laaja-alainen yksilö- ja ryhmämusiikkiterapia, arviointi, konsultointi, opetus, koulutus, fysioakustinen hoito FA-tuolin avulla
Sopimus KELAN kanssa palvelujen tuottajana

Leena Nurmi
Musiikkiterapeutti (l-a, TMT)
Puh. 050-5233840, e-mail Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Työkokemus musiikkiterapian alalta kehitysvammaisten kuntoutuksesta ja opetustyöstä
vuodesta 1980.
Toiminta-alue: Lounais-Suomi
Toimitilat: Vaikeavammaisten kuntoutukseen sopivat ja tarkoituksenmukaiset tilat
Paimiossa
Kohderyhmät: Lapset, nuoret, aikuiset. Yksilöterapia.
Kelan palveluntuottajana: Vaikeavammaisten kuntoutus sekä harkinnanvarainen kuntoutus. Laaja-alaista kontakti ja kommunikaatiopainotteista musiikkiterapiaa. AAC-taidot. 

Erika Pöntinen
Musiikkiterapeutti
Terapiapiste FIKKARI
Läntinen Pitkäkatu 35 2 krs, TURKU
puh: 040-5966668

Maija Salokivi
Musiikkiterapeutti
Terapiapiste Fikkari,
Läntinen Pitkäkatu 35, 2.krs 20100 TURKU
puh: 040-5109640
e-mail: maija.salokivi(NO SPAM)fikkari.net
Kotisivu: www.fikkari.net
Kohderyhmä: lapset ja nuoret
Sopimukset: KELA, Tyks

Kari Saarinen, MT FM
Tmi Musakari
Kuhilaspiha 4, 24100 SALO
Lasten ja nuorten musiikkiterapiat, työnohjaus ja koulutuspalvelut sekä tutkimusta.
puh: 0400-414924
email: kari.saarinen(NO SPAM)musiikkiterapia.net

Länsi-Suomi

Pasi Alonen
Musiikkiterapeutti
puh: 050-3742083
email: pasialonen(NO SPAM)gmail.com
Työskentelyalue: Rauman seutu
Lasten, nuorten ja aikuisten musiikkiterapia yksilö- ja ryhmämuotoisena
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana

Eija Karvinen
Musiikkiterapeutti
Musiikkiterapia Resonanssi
puh: 040-4182311
email: eija.karvinen(NO SPAM)resonanssi.fi
Kotisivu: http://resonanssi.fi/
Työskentelyalue: Rauman seutu
Omissa tai asiakkaan osoittamissa tiloissa.
Käytössä fysioakustinen tuoli ja vibroakustinen patja.
Sopimus palveluntuottajana Kelan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa.

Pentti Niemi
Musiikkiterapeutti
puh: 040-529 1609
e-mail: niemi.pentti(NO SPAM)dnainternet.net
Työskentelyalue: Satakunta/Pori
Työkokemus: Neurologiset häiriöt, psyykkiset häiriöt, lasten ja aikuisten terapiat
Toimii musiikkiterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Hannu Porvari 
Musiikkiterapeutti
puh: 044-0598837
email: hporvari(NO SPAM)msn.com
Kiertävä musiikkiterapeutti
Työskentelyalue:Satakunta
Työkokemus: kehitysvammaiset, liikuntavammaiset lapset, nuoret ja aikuiset psyykkiset häiriöt
Sopimus palveluntuottajana Kelan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa

Tarja Terho- Sjöblom
Musiikkiterapeutti TMT
puh: 040 7027501
email: tmts1304(NO SPAM)gmail.com
Toimitilat: Valtakatu 2, PORI

Pirkanmaa

Jaana Lehikoinen
Musiikkiterapeutti, GIM-terapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja
puh: 040-5441869
Työskentelyalue: Pirkanmaa
Toimitila: Sammonkatu 22-24, 33540 TAMPERE
e-mail: jaana.lehikoinen(NO SPAM)gmail.com
Sopimus KELAn kanssa palveluntuottajana.

Maarika Luopajärvi
Musiikkiterapeutti
puh: 040-5916000
e-mail: savelavain(NO SPAM)elisanet.fi
Työskentelyalue: Pirkanmaa
Toimitilat: Musiikkiterapia Sävelavain, Pellervonkatu 22, 33540 Tampere
Työkokemus: Lapset, nuoret ja aikuiset, eri vammaisryhmät, kommunikaatiohäiröiset, psyykkisistä ongelmista kärsivät. Erityisosaamisena Fysioakustinen hoito ja musiikkirentoutukset.
Teen sekä yksilö, että ryhmäterapiaa. Käytän työhöni säännöllistä työnohjausta
Minulla on sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Leena Mäkelä
Musiikkiterapeutti FM, sairaanhoitaja, Musiikkivoimala
puh: 044-3317744
e-mail: posti(NO SPAM)musiikkivoimala.fi
http://www.musiikkivoimala.fi/
Työskentelyalue: Pirkanmaa
Toimitila 1: Peltotie 5, 35500 Korkeakoski
Toimitila 2: Sammonkatu 22-24, 33540 Tampere
Sopimus KELAN kanssa palveluntuottajana

Pekka Nurmi
Musiikkiterapeutti, Sinivire
puh: 050-5673751
e-mail: sinivire(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: www.sinivire.fi
Työskentelyalue: Ylöjärvi, Pirkanmaan
Toimitila: Teollisuustie 1, 33470 Ylöjärvi
Palvelut: Yksilö- ja ryhmäterapiat psyykkisesti oireileville nuorille ja aikuisille (Kela harkinnanvarainen kuntoutus) sekä kehitysvammaiset
Erityisosaaminen: Fysioakustinen hoito.

Tuija Salama-Leppänen
Musiikkiterapeutti, musiikkileikkikoulun- ja yksinlaulunopettaja
puh: 040-8297007
e-mail: salamaleppanen(NO SPAM)luukku.com
toimitilat: Musiikkikoulu Maija Salo
Vernissaraitti 6, 33270 Tampere
Kotisivu: www.musiikkikoulu.net
Lasten ja nuorten yksilö/ryhmä musiikkiterapiaa (dysfasia, ADHD, autismi, eri vammaisryhmät, oppimishäiriöt, psyykkisesti oirehtivat). Erityislasten ja kehitysvammaisten musiikinopetusta. Käytän työhöni säännöllistä työnohjausta. Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Minna Toivakka
Musiikkiterapeutti, lastensairaanhoitaja
puh: 040-7473353
Työskentelyalue: Pirkanmaa
Toimitila: Sammonkatu 22-24, 33540 Tampere
e-mail: mitoivakka(NO SPAM)hotmail.com
Sopimus KELAn kanssa palvelun tuottajana

Kristiina Topinoja
Musiikkiterapeutti, Huk, pianonsoitonopettaja
Koulutus- ja terapiakeskus Reimari Oy
Työskentelyalue: Pirkanmaa
Toimitila: Satakunnankatu 30, 33210 Tampere
puh: 050-345 9539
e-mail: kristiina.topinoja(NO SPAM)reimarioy.net
Palvelut: Lasten ja nuorten yksilö- ja ryhmämusiikkiterapia (mm. asperger, autismi, ADHD, dysfasia, oppimisvaikeudet, kehitysvammaiset), aikuisten musiikkiterapeuttiset ryhmät (työhyvinvointi, mielenterveyskuntoutus) sekä yksilötyöskentely esim. vaikean elämäntilanteen työstämiseksi. 
Sopimus KELAN kanssa palveluntuottajana (vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus, harkinnanvarainen kuntoutuspsykoterapia 16-25v.)

Tanja Vuorinen
Musiikkiterapeutti, mielenterveyshoitaja
puh: 040-7764584
Työskentelyalue: Pirkanmaa
Toimitila: Sammonkatu 22-24, 33540 TAMPERE
email: tanja.vuorinen(NO SPAM)gmail.com
Sopimus KELAn kanssa palveluntuottajana

Keski-Suomi

Taru Boman
Musiikkiterapeutti, FM, lto
puh: 0400-167925
e-mail: taru.boman(NO SPAM)pp.inet.fi
Työskentelyalue: Pohjoinen Keski-Suomi
Toimitila: Musiikkiterapiapiste
Rantatie 9, 44500 Viitasaari
Oma terapiatila käytössä ja toimin myös tilaajan osoittamissa tiloissa (esim. koulut, ryhmäkodit ja erityisryhmien toimintatilat).
Kohderyhmät ja työkokemus: Yksilö ja ryhmäterapiat. Lapset, nuoret ja aikuiset (mm. eri vammaisryhmät, neurologiset ja psyykkiset häiriöt; dysfasia, ADHD, autismi, oppimis- ja tarkkaavaisuushäiriöt) Fysioakustinen hoito. Käytän työhöni säännöllistä työnohjausta ja minulla on sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.
Erityisosaaminen: Pitkä ja laaja-alainen työkokemus musiikkiterapiakuntoutuksesta lasten ja vanhusten hoidon alueilla.

Risto Jukkola
Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, FM
puh: 040-5514767
e-mail: risto.jukkola(NO SPAM)musiikkiterapia.net
Kotisivu:www.taiteidentalo.fi
Työskentelyalue: Keski-Suomi.
Toimii musiikkiterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Jouni Kettunen
Musiikkiterapeutti, TMT (toiminnallinen musiikkiterapia), laaja-alainen musiikkiterapia
puh: 040 5005 247
e-mail: kettunenj(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: www.jounikettunen.fi
Työskentelyalue: Laukaa, Kangasniemi ja Mikkeli
Toimii musiikkiterapeuttina ja kouluttajana Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Riitta Koski-Helfenstein
Musiikkiterapeutti FM, Musiikkipedagogi AMK
T:mi MUSAIIKKI Musiikkiterapia & Musiikkikasvatus
puh. 050-5259113
e-mail: musaiikki(NO SPAM)gmail.com
Toimitila: Tuomaantie 3, 40520 Jyväskylä, toimin myös asiakkaan osoittamissa tiloissa
Työskentelyalue: Jyväskylän seutu
Kohderyhmät: lapset, nuoret, aikuiset ja perheet (psyykkiset oireet, neurologiset ongelmat, autismi, eri vammaisryhmät) 
Palvelut: yksilö- ja ryhmäterapiat, musiikkiterapia-arviointi
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana (musiikkiterapia vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä 16-25-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiana)

Hannu Manninen
Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti ja työnohjaaja.
puh: 040-5248918
e.mail: ht.manninen(NO SPAM)luukku.com
Yksilö- ja ryhmäterapiat, musiikkiterapian työnohjaus, työyhteisöjen työnohjaus.
Omat toimitilat, mutta tulen myös asiakkaan kotiin, päiväkotiin tai kouluun.
Työkokemus: Kokopäiväisenä musiikkiterapeuttina vuodesta 1987.
Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatria, kehitysvammaiset, ADHD.
Sopimus Kela:n palvelun tuottajana.

Merja Niemelä
Musiikkiterapeutti, YTM, FL, muusikko
Niemelän Musa & Terapia, Kekkolantie 11 E 23, 40520 Jyväskylä
puh: 040-3503312
e-mail: merjaniemel(NO SPAM)hotmail.com
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana: yksilö- ja ryhmämusiikkiterapia.
Työskentelen omassa tilassa tai tilaajan osoittamissa tiloissa Keski-Suomen alueella.
Lasten- ja nuorten musiikkiterapiat: down, autismi, dysfasia, aistivammaiset, oppimishäiriöt ja psyykkisesti oireilevat. Aikuisten (esim. aistivammaiset) ja ikääntyneiden musiikkiterapia.
Teen myös musiikkiterapia-arvioita.
Erityisosaaminen: down & autismi, näkö-ja kuulovammaiset, bändityöskentely, ikääntyneiden soitto- ja lauluryhmät.

Ritva-Liisa Tiihonen
Musiikkiterapeutti, KM
Tmi Sävelsilta
puh: 0400-652969
e-mail: savelsilta(NO SPAM)luukku.com
Työskentelyalue: Jyväskylän seutu ja Jämsä
Kohderyhmät: psyykkiset häiriöt ja tunne-elämän ongelmat, puheen ja lukemisen vaikeudet, autismi, kehitysvammaiset. Lapset, nuoret ja aikuiset.
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus sekä 16-25 -vuotiaiden kuntoutuspsykoterapia

Pekka Ukkola
musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, FM
puh: 040-5632959
e-mail: pekka.ukkola(NO SPAM)pp1.inet.fi
Työskentelualue: Keski-Suomi
Yksilö-ja ryhmäterapiat, opetus ja työnohjaus
Toimitilat: Tellervonkatu 15, 40100 Jyväskylä ja Haapatie 10, 40800 Vaajakoski
Työkokemus: Aikuis - ja nuorisopsykiatrinen hoitotyö. Musiikkiterapiatyö lasten kanssa ( neurologiset ja psyykkiset häiriöt ). Opetustyö ja työnohjaus
Erityisosaaminen: Aikuis-ja nuorisopsykiatrinen hoitotyö ja perhetyö.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Jukka Värri
Musiikkiterapeutti
puh: 050-5493526
e-mail: jukkavarri(NO SPAM)gmail.com
Työskentelyalue: Ääneseutu, Jyväskylä, mutta mahdollisesti myös muu Keski-Suomi.
Toimitilat: Äänekoskella sekä Jyväskylässä, mutta tulen myös luo.
Työkokemus: pitkä kokemus nuorten ja aikuisten psykiatriasta, erilaisisa kehitysvammaisista,
ADHD-, autismi- ja AS-asiakkaista. Olen tehnyt pitkään kehitysvammaisten
musiikkiterapia-arvioita. Työnohjaus on.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Maarit Ylönen
Musiikkiterapeutti, FM
puh: 040-7455159
e-mail: maaru.ylonen(NO SPAM)pp.inet.fi
Kotisivu: www.aeolina.com
Työskentelyalue: Keski-Suomi
Työkokemus:erityisesti lapsiasiakkaat: kehitysvammaiset, neurologiset häiriöt, psyykkiset häiriöt, opetustyö
Käytössä myös fysioakustinen hoitotuoli.
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajan
Toimitilat osoitteessa Teeritie 7, 41400 Lievestuore, mutta teen töitä myös palvelua ostavan asiakkaan osoittamissa tiloissa.

Itä-Suomi

Sirkka-Liisa Immonen
Musiikkiterapia- ja koulutuspalvelut
psykiatrinen sairaanhoitaja, TTM (opettaja), ETK, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja, MTEA-mielenterveyden ensiavun kouluttaja.
puh: 044-5247679
e-mail: sirkkaliisaimmonen2(NO SPAM)gmail.com
Kelan palveluntuottajarekisterissä nuorten musiikkiterapiapalvelut ja hakemus vireillä muut Kelan musiikkiterapiapavelut. Itä-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) Terhikki-rekisterissä sairaanhoitaja.
Työskentelyalue: Pohjois-Savon alue
Vastaanotto: palveluntuottajana asiakkaan toimitiloissa tai omissa toimitiloissa sopimuksen mukaan.

Heidi Jumppanen
musiikkiterapeutti, HuK
puh: 040-0517808
e-mail: sointisavotta(NO SPAM)gmail.com
Savilahdentie 6 L 10, 70210 KUOPIO
Työskentelyalue: Pohjois-Savon alue

Ulla Kauppinen
musiikkiterapeutti, Huk
Tmi Ulla Kauppinen
puh: 040-8294027
e-mail: ullaakauppinen(NO SPAM)gmail.com
Työskentelyalue: Pieksämäki ympäristöineen
Vastaanotto: Tilaajan osoittamissa tiloissa / toimitila Pieksämäellä.
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana.
Työkokemus: lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset. Kehitysvammaiset, neurologiset häiriöt. Dementiaryhmät. Kommunikaatiohäiriöiset. Psyykkisistä ongelmista kärsivät. Musiikkiterapia-arviointi. Fysioakustinen hoito

Jouni Kettunen
Musiikkiterapeutti, TMT, laaja-alainen musiikkiterapia
puh: 040 5005 247
e-mail: kettunenj(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: http://www.jounikettunen.fi
Työskentelyalue: Laukaa, Kangasniemi ja Mikkeli
Toimii musiikkiterapeuttina ja kouluttajana
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Marjatta Kärjes
Musiikkiterapeutti TMT, fysioterapeutti, fysioterapian lehtori.
puh: 050-5854453
e-mail: marjatta.karjes(NO SPAM)mikkeliamk.fi

Marjariitta Lahtinen
Musiikkiterapeutti
Musiikkikeskus Empaatti oy
Kotisivu: http://www.empaatti.fi/
puh: 040-7656600
e-mail: marjariitta(NO SPAM)luukku.com
Ihastjärventie 34 A,50970 Mikkeli
Työkentelyalue: etelä-Savo, omat toimitilat Mikkelissä
Yksilö- ja ryhmämusiikkiterapiaa,FA-tuoliasiakkaat, Pianonsoiton erityisopetusta
Sopimus Kelan palvelutuottajana

Hanna Laukkarinen
laaja-alainen Musiikkiterapeutti FM, neuropsykiatrinen valmentaja
Musiikkiterapia Melodica
Kotisivu: http://www.musiikkiterapiamelodica.com/
puh: 040-7494615
e-mail: hanna.laukkarinen(NO SPAM)musiikkiterapia.net
Työskentelyalue: Mikkeli/Etelä-Savo, toimitilat Mikkelissä, teen myös koulu-/kotikäyntejä
Työkokemus: neurologisista ja psykiatrisista ongelmista kärsivät lapset, nuoret ja aikuiset. Yksilö- ja ryhmämusiikkiterapiaa. Koulutusta ja vertaisryhmien vetoa. Kommunikaatiopainonotteista ja psykodynaamista musiikkiterapiaa. Myös fysioakustista tuolihoitoa. 
Toimin myös Mikkelissä osana yksityistä hoitavaa tiimiä lastensuojeluasiakkaille kts. http://www.nuortenhoitopiste.com/
Sopimus Kelan kanssa palveluntuottajana

Niina Pirinen
Musiikkiterapeutti, sosionomi, kuntohoitaja
Sydämen Sävel Terapia
Kotisivu: http://www.sydamensavelterapia.fi/
puh: 045-3445910
e-mail: niina.pirinen(NO SPAM)telemail.fi
Työskentelyalue: Joensuun seutu. Toimitila Reijolassa, Joensuussa, mutta toimin myös palvelunostajan osoittamissa tiloissa Joensuussa ja ympäristökunnissa.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana

Kari Riikkilä
Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FM
Therabit Ky
puh: 0400-313721
e-mail: kaririikkila(NO SPAM)gmail.com
Kotisivu: http://web.me.com/therabit_ky
Vastaanotto: Kirkkotie 15, 76150 Pieksämäki, tarvittaessa toimin myös tilaajan osoittamissa tiloissa   
Työskentelyalue: Pieksämäki ympäristöineen
Yksilö- ja ryhmäterapiat, työnohjaukset, arvioinnit, koulutukset ja konsultaatiot
Työkokemus: lasten, nuorten ja aikuisten psyykkisten ja neurologisten häiriöiden terapia, koulutus ja tutkimus, yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus

Mauri Sivonen
Musiikkiterapeutti, työnohjaaja, FM
puh: 050-3063672
e-mail: mauri.sivonen(NO SPAM)pp2.inet.fi
Työskentelyalue: Itä-Suomi, Joensuu
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.
Toimii musiikkiterapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana.

Juha Ukkonen
Musiikkiterapeutti
puh: 015-3514184

Kaakkois-Suomi 

Anita Forsblom
Musiikkiterapeutti FT, työnohjaaja, GIM-musiikkiterapeutti
puh: 040-5722974
e-mail: anifor(NO SPAM)welho.com
Kotisivu: http://musiikkiterapeuttianitaforsblom.nettisivu.org/
Työskentelyalue Pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso
Vastaanottotilat: Ojahaanrinne 4 K 2, 01600 VANTAA
Sopimus Kelan ja HUS:n kanssa palvelujen tuottajana.
Kohderyhmät: FA-tuoli asiakkaat. Lapset, nuoret ja kehitysvammaiset . Työnohjausta heidän parissaan työskenteleville.
Työkokemus:Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä Helsingissä 1982-2000. Musiikkiterapeuttina Vantaan erityiskouluissa 1997 alkaen. Työnohjausta mm.lasten ja nuorten parissa työskenteleville 2000 alkaen

Hanna Hakomäki
Musiikkiterapeutti FT, psykoterapeutti, työnohjaaja
puh: 040-5541443
e-mail: hanna.hakomaki(NO SPAM)musiikkiterapia.net
Toimialue: Pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso.
Nuorten kuntoutuspsykoterapiaa.
Musiikkiterapiaa lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän perheilleen.
Pääasiallisena toimintamuotona tarinasäveltäminen, joka soveltuu
-pitkäkestoiseen musiikkipsykoterapeuttiseen työskentelyyn
-interventioksi toisen hoitojakson sisällä
-lapsen terapian ja perheterapian yhdistämiseen
-vertaisryhmän musiikkiterapian muodoksi.
http://www.tarinasaveltaminen.fi/
Käytössä myös valokuvaterapian keinoja.
Pitkä ja monipuolinen työkokemus musiikkiterapiasta lasten ja nuorten parissa, musiikkitoiminnasta kehitysvammaisten kanssa sekä pianonsoiton erityisopetuksesta.
Työnohjausta yksilöllisesti ja ryhmämuotoisena musiikki-, kuntoutus-, sosiaali-, hoito-, kasvatus- ja luoville aloille.
Musiikkiterapia-alan kouluttaja.

Kaisa Lukkari
Musiikkiterapeutti, kehitysvammaistenhoitaja
Medimusic musiikkterapiapalvelut T.mi
Kotkankatu 11 B 3. krs, 48100 KOTKA
puh: 040-4154933
e-mail: musiikkiterapia(NO SPAM)kymp.net
Työskentelyalue: Kymenlaakso, omassa työtilassani.
Työkokemus: 15 v. työkokemus eri ikäisten psyykkisesti oirehtivien,kehitysvammaisten, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja heidänperheidensä kanssa työskentelystä sekä verkostotyöstä. 2007 alkaen yksityisenä musiikkiterapeuttina.
Kohderyhmät: lapset, nuoret, aikuiset ja heidän lähiverkostonsa (psyykkisesti/somaattisesti oirehtivat, neurologiset oireyhtymät). Fysioakustinen tuoli käytettävissä.
Sopimus Kelan palveluntuottajana yksilöterapiasta sekä monimuototerapiasta toimintaterapeutin kanssa.

Pohjanmaa

Petri Anttila
Musiikkiterapeutti, Psyk.sairaanhoitaja
Kokkolan Musiikkiterapiapalvelut
Falanderinkatu 29-33, 67200 KOKKOLA
puh: 045-3242 000
e-mail: petri.anttila(NO SPAM)kokkolanmusiikkiterapia.fi
Kotisivu: http://www.kokkolanmusiikkiterapia.fi/
Työskentelyalue: Keski-Pohjanmaa, toimitilat Kokkolassa, mutta tarvittaessa tilaajan osoittamissa tiloissa.
Sopimus Kelan kanssa vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja nuorten 16-25 vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiasta ja sopimus Jyta-alueen kuntien kanssa vaikeavammaisten musiikkiterapiasta.

Ilpo Ikäheimo
Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FM
puh: 040-5390 567
Musiikkipalvelu Ikäheimo, Lankilantie 21 B, 85100 KALAJOKI
Kotisivu: www.musiikkipalveluikaheimo.fi
e-mail: ilpo.ikaheimo(NO SPAM)kolumbus.fi
Työskentelyalue: Kalajoen seutu, Kalajokilaakso
Yksilö- ja ryhmäterapioiden lisäksi työnohjausta ja koulutusta.
Musiikkiterapiapalveluita KELA:lle, lähialueen kunnille ja  kuntayhtymille, Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirille, vakuutusyhtiöille, yksityisille sosiaalipalvelualan yrityksille

Kirsi Maria Jalasti
Musiikkiterapeutti
Sävelsiivet Jalasti Karhunen Ay
Kulttuurikeskus Vanha Paukku
Kustaa Tiituntie 1, 62100 Lapua
puh: 06-4388444
e-mail: savelsiivet(NO SPAM)savelsiivet.fi
Kotisivu: www.savelsiivet.fi

Maarika Luopajärvi
Musiikkiterapeutti
puh: 040-5916000
e-mail: savelavain(NO SPAM)elisanet.fi
Toimitilat: Musiikkiterapia Sävelavain, Törnäväntie 21 LH, 60200 Seinäjoki ja Sivupellontie 1 B 4, 61600 Jalasjärvi
Työkokemus: Lapset, nuoret ja aikuiset, eri vammaisryhmät, kommunikaatiohäiröiset, psyykkisistä ongelmista kärsivät. Erityisosaamisena Fysioakustinen hoito ja musiikkirentoutukset.
Teen sekä yksilö, että ryhmäterapiaa. Käytän työhöni säännöllistä työnohjausta
Minulla on sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana.

Pohjois-Suomi

Anna-Maria Alaluusua
Musiikkiterapeutti (TMT), psykoterapeutti
Itärannantie 145, 98230 Luusua
puh: 0400-232588
e-mail: aalaluusua(NO SPAM)hotmail.com
Työkokemus: Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä kouluissa, päiväkodeissa, kehitysvammaisten- ja vanhustenhoitotyössä. 
Yksilö- ja ryhmäterapiaa. Yksilöterapiaa myös kotiin.
Menetelminä soittaminen, laulaminen, aktivoivat musiikilliset liikunta-, mielikuva- ja muistikuvaharjoitukset, ääniterapia sekä rentouttaminen.
Sopimus Kelan kanssa palvelujen tuottajana

ALUEELLISET ALAJAOSTOT:
Alajaostojen toiminnan tavoitteena on jäsenistön yhteistoiminnallisuuden lisääminen ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen. Aluetoiminnassa ammattilaisjäsenten merkitys on huomattava. Ammattilaisjäsenet toteuttavat käytännön kiltatoimintaa alueellisissa tapaamisissaan ja keskinäisessä yhteistyössään. Aluetapaamisiin ovat tervetulleita myös opiskelija-, kunnia-, eläkeläis- ja kannatusjäsenet. Alajaoston jäseniltä edellytetään yhdistyksen jäsenyyttä, mm. yhdistyksen kautta järjestetyn tiedotuksen vuoksi.

Toiminnan muoto ja sisältö on aluekohtaista ja paikallisista tarpeista lähtevää. Jokainen alueellinen alajaosto toimii oman toimintasuunnitelmansa pohjalta, jonka tekemisestä vastaa kokoonkutsuja. Tapaamisten tärkeänä funktiona on edelleen kollegojen tapaaminen, musiikkiterapian kliinisen tiedon sekä käytänteiden jakaminen, ajatusten vaihtaminen ja vapaamuotoinen virkistäytyminen. Tapaamisissa välitetään monenlaista ajankohtaista tietoa esim. verotukseen ja Kelaan liittyvistä asioista, jolloin alajaostojen yhteistyö yhdistyksen hallituksen ja työryhmien kanssa korostuu. Alajaostot voivat järjestää myös erilaisia paikallisia tietoiskuja ja neuvottelutapahtumia yhteistyötahojen kanssa tai osallistua paikkakunnalla järjestettäville messuille. Tällaisen toiminnan tukemiseksi alajaostot voivat anoa yhdistyksen hallitukselta pieniä avustuksia. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti ja niihin myönnetään varoja yhdistyksen taloudellisen tilanteen puitteissa.

ETELÄ-POHJANMAA

Yhteyshenkilö: Risto Jukkola

ETELÄ-SAVO ja KAAKKOIS-SUOMI

Yhteyshenkilö: Hanna Laukkarinen 

KANTA-HÄME

Yhteyshenkilö: Anne Takamäki 

KESKI-SUOMI

Yhteyshenkilö: Riikka Karvonen

PIRKANMAA

Yhteyshenkilö: Mia Lepola

POHJOIS-KARJALA

Yhteyshenkilö: Hanna-Kaisa Laakkonen

POHJOIS-SAVO

Yhteyshenkilö: Nina Sjöstedt

POHJOIS-SUOMI

Yhteyshenkilö: Anna-Maria Alaluusua

PÄIJÄT-HÄME

Yhteyshenkilö: Eeva Helemaa-Ryymin 

SATAKUNTA

Yhteyshenkilö: Eija Karvinen 

UUSIMAA

Yhteyshenkilö: Taija Karppinen

VARSINAIS-SUOMI

Yhteyshenkilö: Kaisu Heino

OPISKELIJAT

Yhteyshenkilö: Simos Heidi

Suomen musiikkiterapiayhdistys on perustettu 1973 edistämään suomalaisen musiikkiterapian asemaa ja lisäämään tietoa alasta
    
Näiden päämäärien saavuttamiseksi yhdistys:

 • Järjestää koulutusta
 • Jakaa tietoa
 • Antaa musiikkiterapiaa koskevia lausuntoja ja tekee ehdotuksia
 • Tukee alueellista toimintaa paikallisten alajaostojen muodossa
 • Toimii yhteistyössä muiden terveydenhuolto-, sosiaali- ja kasvatusorganisaatioiden kanssa
 • Pitää yhteyttä kansainvälisiin musiikkiterapiajärjestöihin
 • Toimittaa musiikkiterapiaan liittyviä julkaisuja.


Suomen musiikkiterapiayhdistys on maailman musiikkiterapiajärjestön (World Federation of Music Therapy) ja Euroopan musiikkiterapiayhdistyksen (EMTC) jäsen

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka kokoonpanon vuonna 2018 löydät edellisestä linkistä.

Jäsenyysmuodot

 • Ammattilaisjäsen
 • Opiskelijajäsen
 • Kannatusjäsen
 • Eläkeläisjäsen
 • Yhteisöjäsen

* Jäsenhakemuskaavake     * Ammattilaisjäsenen jäsenmaksun alennushakemus

 SMTY:n ammattilaisjäsen

Yhdistyksen ammattilaisjäsenenä voi olla musiikkiterapeutin ammatillisen koulutuksen saanut henkilö.
Ammattilaisjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. -Ammattilaisjäsenen jäsenmaksu on v. 2019 175 €.

Ammattilaisjäsen voi anoa alennusta jäsenmaksusta tilapäisen maksukyvyn alenemisen (esimerkiksi äitiysloman, varusmiespalveluksen tai maisteriopintojen) perusteella. Ammattilaisjäsenmaksun voi maksaa yhdessä tai kahdesssa erässä eräpäivään mennessä.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • yhdistyksen muiden kouluttajatahojen kanssa järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • vain ammattilaisjäsenille suunnatut koulutukset

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (sisältyy jäsenmaksuun)
 • yhdistyksen julkaisut (25 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse (ammatillisiin asioihin liittyvät sähköpostitiedotteet kuuluvat vain ammattilaisjäsenetuihin!)
 • yhdistyksen www-sivut
 • ammattilaisjäsenten oma sähköpostilista
 • ammattilaisjäsenten omat suojatut sivut, jotka sisältävät mm. ammattilaisten tietopankin ja keskustelupalstan
 • mahdollisuus internetlinkkiin omalle kotisivulle

Ammatilliset palvelut

 • musiikkiterapiapalveluiden keskitetty markkinointi ja tiedottaminen
 • yhteydenpito musiikkiterapia-alan yhteistyötahoihin koti- ja ulkomailla
 • ammatillinen edunvalvonta
 • alajaostotoiminta (ammatillinen alajaosto, alueelliset alajaostot, erityisalojen alajaostot)
 • mahdollisuus lakimiespalveluihin ammatillisissa asioissa
 • työttömyyskassaneuvonta
 • palvelujen alueelliseen saatavuuteen liittyvä konsultointi
 • yrittäjyysneuvonta
 • ammattieettinen neuvonta

SMTY:n opiskelijajäsen

Yhdistyksen opiskelijajäsenyys edellyttää musiikkiterapian ammatillisen koulutuksen käynnissä olevia opintoja. Musiikkiterapian perusopinnot (esim. avoimen yliopiston kautta) eivät oikeuta opiskelijajäsenyyteen.
Opiskelijajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on v. 2019 35 €.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (opiskelijahintaan)

Julkaisupalvelut

 • yhdistyksen muut julkaisut (25 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse
 • yhdistyksen www-sivut
 • opiskelijajäsenten oma sähköpostilista
 • opiskelijajäsenten omat suojatut sivut, jotka sisältävät mm. opiskelijoiden tietopankin ja keskustelupalstan

Opiskelijapalvelut

 • opiskelijoiden alajaosto
 • opiskelijoiden yhdyshenkilö

SMTY:n kannatusjäsen

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hakeutua täyttämällä jäsenhakemuskaavakkeen. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on v. 2019 65 €.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (10 % alennuksella)
 • yhdistyksen julkaisut (10 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse (ei ammatillisiin asioihin liittyvät)
 • yhdistyksen www-sivut

SMTY:n eläkeläisjäsen

Edellytyksenä aikaisempi ammattilaisjäsenyys (JAM) tai ammattikillan jäsenyys. Eläkeläisjäsenmaksu on v. 2019 35 €.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • yhdistyksen järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • yhdistyksen muiden kouluttajatahojen kanssa järjestämät koulutukset (jäsenhintaan)
 • vain ammattilaisjäsenille suunnatut koulutukset

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (sisältyy jäsenmaksuun)
 • yhdistyksen julkaisut (25 % alennuksella)

Tiedotuspalvelut

 • jäsentiedote
 • tiedotteet sähköpostitse
 • yhdistyksen www-sivut

SMTY:n yhteisöjäsen

Yhdistyksen yhteisöjäsenenä voi olla rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö. Yhteisöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu v. 2019 on 205 €.
Jäsenmaksuun sisältyvät palvelut:

Koulutuspalvelut

 • mahdollisuus osallistua yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin
 • mahdollisuus yhteistyöhön koulutuksiin liittyvissä asioissa

Julkaisupalvelut

 • Musiikkiterapia -lehti (sisältyy jäsenmaksuun)
 • yhdistyksen julkaisut (10% alennuksella)
 • mahdollisuus yhteistyöhön julkaisuihin liittyvissä asioissa

Tiedotuspalvelut

  • jäsentiedote
  • tiedotteet sähköpostitse
  • ilmoitukset SMTY julkaisuissa alennettuun hintaan
  • yhdistyksen www-sivut
  • mahdollisuus yhteistyöhön tiedottamiseen liittyvissä asioissa